Ocena brak

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

Pod patronatem św. F.
powstały męskie i żeńskie zgromadzenia zak., przeważnie
o charakterze mis. lub charytatywno-wychowawczym, oraz
kat. stowarzyszenie misyjne:

1. M ę s k i e -

° bracia św. F. —> ksawerianie;

° Misyjna Wspólnota św. F., Missionary Society of Saint
F. of Pilar, wspólnota kapłanów i braci zależna od Kongr.
Ewangelizacji Narodów, zał. 1887 w Pilar (Goa) przez José
B e n t o Martinsa (1848-96) w celach mis.; zreorganizowana
1939 współpracuje w dziele mis., prowadząc szkoły mis. w
6 diec. Indii; 1972 liczyła 175 członków (ok. 100 kapłanów)
w 26 domach (gen. w P i l a r ) ;

° Hiszpański Instytut św. F. dla Misji Zagranicznych,
I n s t i t u t o Español de San Francesco Javier para Misiones
E x t r a ñ e r a s , zrzeszający kapłanów (zależny od Kongr. Ewangelizacji
Narodów), zal. 1899 w Burgos (pn. Hiszpania)
przez G e r a r d a Villota y Urroza w celu wspomagania misji,
1920 został zatwierdzony przez abpa Burgos; jego członkowie
początkowo nie składali ślubów, lecz zobowiązywali się do
zachowywania ubóstwa i pracy na rzecz misji, a od 1923
uczestniczą w misjach, m.in. w Kolumbii (1923), Rodezji
119491, Mozambiku ( I 9 5 4 ) . Japonii (1954), Gwatemali
(1962), Kostaryce (1962); ze świeckimi sympatykami tworzą
małe wspólnoty lokalne; 1977 liczył 280 członków (ok. 240
kapłanów) w 85 domach w Peru, Brazylii, Zambii, Zimbabwe,
Burundi; d om gen. w Madrycie;

° Instytut Braci św. F., Brothers of Saint F., zał. 1940
w Birmie przez tamtejszego wikariusza apost. Fryderyka
Józefa Provosta (z Paryskich Misji Zagr.) celem wspomagania
kapłanów w pracy mis.; erygowany kan. na prawie diec. 1957 z centralą w Mayanchaung (diec. Pasejn, 1977 miał
25 członków).

2. Ż e ń s k i e -

° oblatki św. F., Oblate di San F . , zgromadzenie
zak. na prawie d i e c , zat. 1732 w Ariano Irpino
Kampania) przez bpa Filippo Tibaldiego; skasowane 1773
w wyniku kasaty jezuitów, od których rzekomo pochodziły),
reaktywowane 1816 jako zgrom, klauzurowe, 1943
zostało przekształcone w zgrom, kontemplacyjno-czynne;
1978 liczyły 27 sióstr w 4 domach w diec. Avellino; d om gen.
w A r i a n o Irpino;

° siostry św. F. —» ksawerianki;

° siostry św. F., Sisters of Saint F., zgromadzenie zak.
na prawie d i e c , zał. 1898 w Pasejn (Birma) w celu niesienia
pomocy misjonarzom oraz nauczania dzieci i młodzieży; 1974
liczyły 134 siostry w 37 domach w 5 diec. Birmy; dom gen.
w Pasejn;

° siostry św. F., Sisters of Saint F . , zgromadzenie zak.
na prawie d i e c ; zał. 1901 w Bergen przez J . O . Fallize w celach
charytatywno-wychowawczych; skupia członkinie różnych
narodowości; 1975 liczyły 105 sióstr pracujących w
diec. Oslo; d om gen. w Bergen;

° misjonarki św. F., Hermanas Misioneras de San F.,
zał. 1925 w Villa Raffo (diec. La Plata w Argentynie) przez
Marię Isabel del Carmen Fernández i jej siostrę Encarnación,
w celach wychowawczych i charytatywnych (zajęły się
zwł. starcami i umierającymi); 1936 eryg. jako zgrom, zakonne
na prawach d i e c ; do 1978 miało 17 placówek mis.;
wydają biuletyn „El Misionero";

° małe córki św. F., Little Daughters of Saint F., zał.
1935 w Anand (stan Gudżarat, Indie) przez Cariosa Suriá SJ
i Marię Ksawerę (Marta Devabhai Dabni) dla rei. wychowania
dzieci i kobiet; eryg. na prawie diec. przez b p a Gioacchino
Villalonga SJ; 1977 miały 5 domów i 68 członkiń; d om gen.
w Anand;

° misjonarki św. F., Catholic Mission Sisters of Saint
Francis Xavier, zgromadzenie zak. na prawie d i e c , zal. 1946
we Fraser (Stany Z j e d n . ) przez kard. E . F . Mooneya w celu
pracy mis. na terenach ewangelizowanych niegdyś przez św.
F. (Indie, J a p o n i a ) ; 1977 liczyły 6 członkiń, mieszkających
w Mount Clemens (stan Michigan).

 

B. Arenš. Die katholischen Missionsvereine, Fri 1922. 174-181; F. Rizzoli. DIP IV 702; BMis 29(1974) - 31(1976); G. Pettinati. G. Rocca. DIP V 1619-1620; T. Monaco, DIP VI 609-610; AnPont 1986.

Podobne prace

Do góry