Ocena brak

FRANCISZEK KSAWERY Św. SJ - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

Autor /Wierzchoslawa Dodano /28.09.2012

° Dzieło Komunii
Gen. pod wezw. Matki Boskiej i św. F., zał. przez Marca
Antonia Costanzi SJ przy kolegium jezuitów w Rzymie
celem opieki nad robotnikami portu na Tybrze, zatwierdził
1 6 1 9 pap. Paweł V; organizowało systematyczną katechizację
dzieci; p o 5 0 latach istnienia m i a ł o ok. 2 0 0 0 0 członków,
w tym kilku kard. i bpów; do praktyk rei. członków należały
m.in. doroczne —» ćwiczenia duchowne; w poł. XVII w. przekształciło się w bractwo kultowo-charytatywne, szerzące
zwł. kult F., którego wizerunek umieszczano na brackich
o ł t a r z a c h we własnych świątyniach lub oratoriach.

° Stowarzyszenie Rozkrzewiania Wiary pod wezw. św.
F . , zał. 1819 w Lyonie przez Pauline Jaricot celem wspomagania
misji w Chinach i Ameryce, zatwierdzi! 1822 pap.
Pius VII; pap. Pius XI włączył je 1922 j a k o Pap. Dzieło
Rozkrzewiania Wiary pod wezw. F. do —» papieskich dzieł
misyjnych; 1922 do stow, afiliowano niem. Franziskus-Xaverius-
Missionsverein, zał. 1842 przez Heinricha Hahna
w Akwizgranie.

Na ziemiach pol. rozpowszechniło się w 2.
poł. XIX w., zwł. w Wielkopolsce propagowane przez abpa
M. Ledóchowskiego; Rada Centr, stowarzyszenia w Lyonie
i Paryżu, a od 1922 w Rzymie udzielała poszczególnym
misjom pomocy materialnej z funduszy nadsyłanych przez
filie; z inicjatywy stow, obchodzi się od 1926 w Kościele
Niedzielę Mis. (trzecia niedziela października), a w niektórych
środowiskach, mis. (—» werbiści) Tydzień Mis.; organ
stow. „Annales de la F o i " drukowany jest w kilku językach
e u r . ; wersją pol. były wyd. 1882-1939 w Krakowie „Misje
K a t o l i c k i e " , niem. zaś wyd. od 1873 we Fryburgu Br. „Die
Katholische Missionen" oraz od 1932 w Monachium „Christi
Reich in der Weltmission".

° Stowarzyszenie św. F. dla Nawrócenia Grzeszników,
powstałe 1854 w Brukseli, przeznaczone było dla ojców rodzin
i chłopców, którzy zobowiązywali się do apostolatu
w swoim środowisku; pap. Pius IX udzielił 1855 przywileju
agregowania do centrali brukselskiej wszystkich stow,
tej nazwy zakładanych w Belgii.

° Bractwo Kapłanów Archidiec. Lwowskiej zał. 1878
pod wezw. Dobrego Pasterza (—» Dobry Pasterz III) było
także pod p a t r o n a t em F.

 

C.B. Piazza. Opere pie di Roma descritte secondo lo stato presente, R 1679, 723-734; Ustawy Towarzystwa Rozkrzewiania Wiary pod wezwaniem Świętego F. z objaśnieniem i encykliką ojca świętego Leona XIII zalecającą takowe, Kr 1887; B. Arenš, Die katholischen Missionsvereine, Fri 1922, 174-181; Beringer II 259-265; S. Paventi, La Chiesa missionaria, R 1950, 41-51; G. Schückler, LThK IV 949; P. Mech, Catholicisme VI 355-356; P. Vial. DSAM VIII 170-171; F. Rizzoli, G. Rocca, G. Pettinati i in., DIP IV 702, V 150-151, 1619-1620, VI 609-610, 1610-1611; AnPont 1986.

Podobne prace

Do góry