Ocena brak

Formy świadczenia towarowego i wzajemnego w handlu zagranicznym

Autor /tedi Dodano /18.03.2011

I.Forma świadczenia towarowego:

Handel zagraniczny jest to odpłatna wymiana towarów podmiotów gospodarczych danego kraju z pomiotami zagranicznymi, jeżeli rozpatrujemy z punktu widzenia jednego kraju, jeżeli patrzymy pod kontem grupy to mówimy wówczas o handlu międzynarodowym- jest to pojecie szersze:

1) Eksport

- to wywóz za granicę dóbr, które zostały wytworzone w danym kraju (Polska). Dla krajów należących do UE eksport dotyczy sprzedaży towarów lub usług poza UE. Sprzedaż towarów w obrębie państw należących do UE to tzw. Sprzedaż wewnątrzwspólnotowa , a nie eksport

2) Import

– zakup towarów i usług produkowanych za granicą do danego kraju (Polski). Dla krajów UE import dotyczy zakupu towarów lub usług spoza UE. Zakup towarów w obrębie UE nie jest importem , jest to tzw. Zakup wewnątrzwspólnotowy

3) Reeksport

- eksport pochodzący z importu. Dzielimy reeksport na pośredni

- ma miejsce gdy, towar najpierw jest przywożony do kraju organizującego transakcję, a następnie, po częściowej obróbce lub w stanie niezmienionym, wyeksportowany do innego kraju.

Reeksport bezpośredni

- występuje wówczas, gdy towar nie przekracza granicy kraju dokonującego transakcji reeksportowej

4) Obrót uszlachetniający

- surowce na których można dokonać obróbek, jest to wysyłka towarów za granicę celem dokonania na nich kolejnych faz obróbki przemysłowej inaczej ujmując celem uszlachetnienia :

- czynny → kraj który wysyła, przesłanki niski koszt robocizny- bierny → kraj w którym dokonuje się obróbki, przesłanki brak odpowiedniej technologii

5) Obrót naprawczy

- celem jest odtworzenie co spowoduje podniesienie wartości użytkowych.

6) Obrót nakładczy

- polega na wysłaniou za granice materiału w celu wytworzenia z nich gotowych produktów. Ten rodzaj obrotu spotyka się szczególnie w przemyśle odzieżowym

Punkty od 4-6 wymagają stosowania specjalnych procedur celnych

II. Forma świadczenia wzajemnego:

Z definicji handlu zagranicznego wynika, że wymiana z zagranicą ma charakter odpłatny, czyli świadczeniu towarowemu (usługowemu) odpowiada świadczenie wzajemne (zapłata za towar lub usługę zwykle w formie pienię można podzielić wg różnych kryteriów.

1)Pierwszym jest równoczesność ( lub jej brak) świadczenia towarowego i wzajemnego. Z tego punktu widzenia świadczenia dzielimy na gotówkowe i kredytowe.

a)świadczenie gotówkowe

- występuje gdy zapłata występuje z góry , przed dostawą towarów, równocześnie z dostawą lub niezwłocznie po dostawie.

b)świadczenie kredytowe

- gdy świadczenie towarowe (usługowe) dokonywane są w zamian za zobowiązanie kupującego do pokrycia należności w późniejszym, ustalonym w umowie, terminie.

2) Według kryterium sposobu (formy zapłaty w transakcji handlu zagranicznego świadczenia pieniężne (dewizowe) są dzielone na dwie grupy:

a)uwarunkowane

- jest uzależniona od spełnienia równoczesnej czynności zabezpieczającej(np. złożenie dokumentów reprezentujących towar, świadczenie to jest realizowane w formie inkasa dokumentowego lub akredytywy dokumentowej

b) nieuwarunkowane

- np. w postaci przekazu bankowego lub czeku, nie jest uzależniona od spełnienia czynności zabezpieczającej.

3) Wg kryterium rozliczeń międzynarodowych świadczenie wzajemne można podzielić na :

a) dewizowe

- następują wówczas, gdy zapłata za towar następuje w formie należności opiewających na waluty wymienne.

b) bezdewizowe

- są realizowane wówczas, gdy ze względu na brak dewiz i niewymienialność pieniądza krajowego nie wykorzystuje się w rozliczeniach walut wymienialnych, rozliczenia te dzielimy na:

-rozliczenia clearingowe

- są oparte na międzypaństwowych umowach płatniczych i handlowych, które w zasadzie przewidują wzajemne równoważenie wartości dostaw.

-rozliczenia kompensacyjne

- to historycznie najstarsza forma wymiany towarowej, wystęuje gdzy zainteresowane podmioty nie dysponują walutami wymiennymi, i brak odpowiednich umów międzynarodowych uniemożliwia rozliczenie clearingowe.

Podobne prace

Do góry