Ocena brak

Formy rehabilitacji społecznej

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społeczno-zawodowych. Dokonuje się przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, samodzielności, pobudzanie aktywności i umiejętności społecznych niepełnosprawnych; likwidację barier, w szczególności architektonicznych, transportowych, i dostęp do informacji oraz przez kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji. Obejmuje przede wszystkim tych niepełnosprawnych, którzy ze względu na stopień i rodzaj schorzenia nie mogą pracować i organizować aktywności własnej. Do podstawowych form rehabilitacji społecznej zalicza się uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych i zespołach ćwiczeń fizycznych. Mogą one być organizowane przez pracodawców, organizacje pozarządowe, samorządy i inne jednostki organizacyjne. Finansowane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji.

Warsztaty Terapii Zajęciowej przeznaczone są dla osób z ograniczeniami uniemożliwiającymi podjęcie pracy. Wskazania do udziału w tej formie rehabilitacji formułuje powiatowy zespół ds. orzekania stopnia niepełnosprawności. Rehabilitacja w warsztatach odbywa się według indywidualnych programów opracowanych przez kadrę, którą stanowią m.in. instruktorzy terapii zajęciowej, specjaliści do spraw rehabilitacji, pracownik socjalny, pielęgniarka lub lekarz, psycholog, instruktor zawodu. Program określa techniczne i organizacyjne dostosowanie stanowiska terapii do możliwości psychofizycznych uczestników, metody opanowywania czynności przysposabiających do pracy, sposoby rozwoju umiejętności wykonywania czynności życia codziennego i zaradności osobistej oraz umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi, dokonywania 

wyborów, planowania i decydowania o swoich sprawach. Zakłada też współpracę z rodziną.

Warsztaty są placówkami dziennego pobytu, czas trwania zajęć wynosi 7 godzin, na jednego pracownika nie powinno przypadać więcej niż pięciu uczestników. Uczestnicy otrzymują kieszonkowe w wysokości 20% najniższego wynagrodzenia pracowników, określonego na podstawie Kodeksu Pracy. W przypadku poprawy swego stanu i nabycia specjalistycznych umiejętności zawodowych mogą podjąć inne formy pracy.

Turnusy rehabilitacyjne to wyjazdowa forma rehabilitacji leczniczej odpowiadającej schorzeniom uczestników, połączona z elementami wypoczynku i działalności kulturalno-oświatowej. Wspomagają one rehabilitację społeczną przez poprawę sprawności, wyrabianie zaradności, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Odbywają się w zorganizowanych grupach liczących nie mniej niż 20 osób

i trwają nie krócej niż 14 dni. Uczestnicy mogą ubiegać się w centrach pomocy rodzinie o dofinansowanie pobytu, w uzasadnionych przypadkach również dla towarzyszącego im opiekuna.

 

Podobne prace

Do góry