Ocena brak

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Giełda towarowa

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Jest najbardziej złożonym i zorganizowanym rynkiem for-malnym. Są to regularnie odbywające się w określonym czasie i miejscu podporządkowane określonym normom spotkania osób pragnących zawrzeć transakcjękupna i sprzedaży oraz osób pośredniczących w zawieraniu transakcji.

Termin giełda towarowa zarezerwowany jest dla rynków formalnych, które posiadają kilka istotnych cech:

 1. Podstawą wszystkich transakcji zawieranych na giełdzie towarowej jest standaryzacja towarów i samych kontraktów. Oznacza to, że każdy towar dopuszczony do obrotu giełdowego jest precyzyjnie opisany (charakterystykęi istotne dla niego cechy fizykochemiczne).

 2. Transakcje nie wymagaj ą okazywania przedmiotów in natura w pomieszczeniu giełdy.

 3. Transakcje są zawierane przez pośredników, nie jest więc konieczna obecność nabywców, a funkcjonowanie giełdy opiera się na zasadzie kupna sprzedaży na zlecenie.

 4. Handel odbywa się według ściśle określonych zasad.

 5. W przeprowadzeniu transakcji giełdowych pośredniczą izby rozliczeniowe.Spełniają one dwie ważne funkcje. Są odpowiednikiem służb księgowychw przedsiębiorstwach, do ich obowiązków należy bowiem rejestracja wszystkich dopuszczonych do realizacji kontraktów. Ponadto są gwarantem terminowego i zgodnego z umową rozliczenia kontraktów giełdowych.

Na giełdach towarowych koncentruje się handel towarami masowymi, przy czymtrzeba wspomnieć, że każda giełda specj alizuj e się w handlu określoną grupą towarów. Dzięki temu można wyróżnić giełdy surowców rolnych i przemysłowych. Giełdy surowców rolnych zajmują się sprzedażą produktów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Na giełdach artykułów przemysłowych handluje się: metalami,materiałami energetycznymi, chemikaliami itp.

Giełdy towarowe spełniają liczne ważne dla handlu funkcje. Są to:

 1. Organizacja i ułatwianie handlu międzynarodowego;

 2. Kształtowanie właściwych reguł postępowania kupieckiego;

 3. Standaryzacj a kontraktów giełdowych;

 4. Stabilizacja cen na oferowane towary na poziomie producenta i konsumenta;

 5. Doskonalenie systemów informacji rynkowej;

 6. Aktywizacja potencjalnych inwestorów poprzez sprzyjanie aktywizacji roz-woju gospodarczego regionów i obszarów słabiej rozwiniętych.

Do mniej istotnych funkcji giełdy można zaliczyć fizyczny obrót towarami. Tegorodzaju transakcje stanowią tylko około 2-3% całości zarejestrowanych kontraktów.Pozostałe 97-98% transakcji to tzw. „papierowy" (fikcyjny) obrót towarem, któregosprzedający zwykle nie ma, a kupujący nie zamierza odebrać. Tego rodzaju transakcje zwane są transakcjami zabezpieczającymi bądź spekulacyjnymi. Celem takichtransakcji jest z reguły chęć uzyskania nadzwyczajnych zysków.

Czas wykonania transakcji pozwala podzielić je na dwa rodzaje: natychmiastowe i terminowe. Transakcje natychmiastowe zwane gotówkowymi oznaczają przekazanie towaru nabywającemu w ciągu 2-3 dni roboczych. Transakcje terminowe to w minimalnej częścitransakcje terminowe rzeczywiste. Transakcje te jeśli nie zostaną zawarte w terminie, mogą być rozwiązane poprzez zawarcie transakcji odwrotnej. Oznacza to tzw.likwidację pozycji wobec giełdy bez przemieszczania towaru.

Podobne prace

Do góry