Ocena brak

Formy nadzoru nad samorządem terytorialnym

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

- Zasada, że organy nadzoru mogą wkraczać w działalność samorządową tylko w wypadkach określonych ustawami

- W ramach nadzoru można stosować tylko środki, które przewidują jedynie ustawy a nie prawo

- Podział np. na: środki informacyjne, korygujące, personalne

- Podział na nadzór prewencyjny i weryfikujący

- Podział nadzór bieżący i zwierzchni

- Podział środków nadzoru na dwie grupy:

1. Środki kontroli – mają dostarczać organom nadzoru informacji o działaniu nadzorowanych organów. Możliwość żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy. Wójt ma obowiązek informowania wojewody o wszystkich uchwałach rady (gminy – 7 dni). Niektóre uchwały przekazuje się regionalnej izbie obrachunkowej. Przedkładanie uchwal sejmiku i zarządu wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej.

a. Formy nadzoru:

* Zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie przez inny organ rozstrzygnięć samorządu

* Instytucja orzekania o nieważności uchwał (zarządzeń), wstrzymania ich wykonania, stwierdzanie o innych naruszeniach prawa, zaskarżaniu w określonych sytuacjach uchwał do sądu administracyjnego.  O nieważności orzeka organ nadzoru.

* Środkiem oddziaływania wojewody na organy samorządu w ramach wykonywania przez niego zadań zleconych jest przewidziana w przepisach kompetencja do wstrzymywania uchwał i wydawania zarządzeń.

* Rozwiązanie rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa lub ich kolegialnych organów wykonawczych czy odwołanie wójta (w gminie). Jest to najbardziej radykalny środek nadzoru. Należy z niego korzystać jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Kompetencje taką ma Sejm, Premier i wojewodowie.

* Zawieszenie organów samorządu i ustanowienie zarządu komisarycznego. Środek radykalny. Kompetencja premiera. Dwie przesłanki: przedłużający się brak skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych i brak rokowań pozytywnych dla tej sytuacji.

2. Środki korygujące działalność organów samorządu

Podobne prace

Do góry