Ocena brak

Formy demokracji bezpośredniej przewidziane Konstytucją RP z 1997 r.

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Art. 4 ust. 2 Konstytucji stanowi – Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Artykuł ten nawiązuje do tradycyjnego rozróżnienia demokracji bezpośredniej i pośredniej (przedstawicielskiej) jako dwu podstawowych form sprawowania władzy.

Demokracja bezpośrednia – to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych (nawet demokratycznie powołanych).

Podstawowe formy demokracji bezpośredniej to:

Wymienić też należy:

  • inicjatywę ludową (uprawnienie określonej grupy wyborców do wniesienia projektu ustawy)

  • veto ludowe (uprawnienie określonej grupy wyborców do poddania pod referendum ustawy parlamentu, która budzi ich sprzeciw).

Konstytucja przewiduje 4 rodzaje referendów:

  1. ogólnokrajowe – w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa,

  2. w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej,

  3. w sprawie zatwierdzenia zmiany Konstytucji dotyczącej postanowień zawartych w rozdziałach I,II i XII,

  4. lokalne.

Podobne prace

Do góry