Ocena brak

Formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej

Autor /illishZek Dodano /28.02.2006

Co powinieneś wiedzieć, gdy chcesz założyć własną działalność?

Pierwszy krok – Urząd gminy
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
· W urzędzie gminy znajduje się specjalny wydział zwany na ogół ewidencja działalności gospodarczej. W celu zarejestrowania swojej firmy należy udać się więc do urzędu gminy wraz z dowodem osobistym oraz wypełnić przygotowany przez dany urząd formularz - zgłoszenie. Co prawda przepisy nie przewidują ogólnie obowiązującego wzoru takiego dokumentu, ale na pewno Twoja gmina przygotowała taki we własnym zakresie.
· Od 1 stycznia 2004r. podjecie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, w tym również wykonujące działalność na podstawie koncesji i zezwoleń, nie wymaga zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy.
· Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i każdy może do niej zajrzeć.
· Jeżeli ze znajomymi chcesz założyć spółkę cywilną, każdy z Was będzie musiał odwiedzić wydział ewidencji podmiotów gospodarczych. Przepisy stanowią bowiem, że spółki cywilne nie podlegają wpisowi do ewidencji, gdyż zgodnie z nowym prawem działalności gospodarczej spółkom tym odebrano przymiot przedsiębiorców. Wspólnicy takiej spółki składają teraz wniosek o wpis do ewidencji jako oddzielni przedsiębiorcy.
· Od jednoosobowej działalności gospodarczej rożni spółkę w zasadzie tylko jedna rzecz: zanim się zarejestrujecie, powinniście spisać umowę spółki, z której wyraźnie musi wynikać, jakie prawa i obowiązki ma każdy ze wspólników. W ten sposób unikniecie ewentualnych konfliktów przy podziale zysków.

Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej powinno zawierać:
1. Oznaczenie przedsiębiorcy, a więc nazwę Twojej firmy uzupełnioną o Twoje imię i nazwisko oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada. Musisz pamiętać, że na wszelkiego rodzaju dokumentach urzędowych, i na firmowej pieczątce powinieneś posługiwać się pełna nazwa, wraz z imieniem i nazwiskiem. Nazwa powinna być w miarę możliwości zindywidualizowana.
2. Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje on działalność poza miejscem zamieszkania - również wskazanie siedziby i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby adresem firmy był Twój adres domowy. Ma to nawet swoje dobre strony w sensie prawa podatkowego, bo jeśli jako formę płacenia podatków wybierzesz księgę przychodów i rozchodów, to część kosztów utrzymania mieszkania, a więc czynsz, opłaty za prąd elektryczny, gaz itp., a nawet rachunki za telefon będziesz mógł odliczyć w formie kosztów uzyskania przychodów. Do zgłoszenia rejestracyjnego nie musisz dołączać dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (nieruchomości) zadeklarowanego jako stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.
3. Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - 4 cyfry, 1 litera i opis. Musisz po prostu opisać, co masz zamiar robić. Im więcej rodzajów działalności uwzględnisz tym lepiej. Nie bój się wpisywania handlu, eksportu czy importu - nawet jeśli dzisiaj nie masz zamiaru niczego takiego robić, przyda się to na przyszłość. Gdyby bowiem okazało się , że masz na widoku świetny interes związany np. z eksportem, formalnie rzecz biorąc nie mógłbyś go zrobić, bo nie masz do tego prawa. Musiałbyś uzupełniać wpis w ewidencji podmiotów gospodarczych, a to oznacza czas i dodatkowe opłaty. Pamiętaj jednak o ograniczeniach związanych z prawem podatkowym. Niektóre wpisane rodzaje działalności mogą pozbawić Cię prawa do skorzystania z takiej formy płacenia podatków jaką pierwotnie wybrałeś.
4. Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Od tego dnia będziesz mógł wystawiać prawidłowe rachunki.

Termin i opłaty:
Organ ewidencyjny doręcza z urzędu przedsiębiorcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, nie później niż w terminie 14dni od dnia zgłoszenia.
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50zł. Rada gminy może wprowadzić zwolnienie od opłat. Dodatkowo, po dokonaniu wpisu, musisz liczyć się również z obowiązkiem zapłaty 11zł tytułem opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zaświadczenie to będzie potrzebne w procedurze uzyskiwania numeru NIP, REGON oraz przy zawieraniu umowy rachunku bankowego.

Jeżeli zakładasz spółkę inną niż cywilna, to masz obowiązek uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez sądy rejonowe – wydziały gospodarcze Krajowego Rejestru Sądowego.
Aby uzyskać wpis, należy:
1. udać się do siedziby sądu rejestrowego (funkcje te pełnią sądy rejonowe - gospodarcze, obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część) i złożyć wniosek o wpis do rejestru. Wniosek składa się na formularzu, o który należy poprosić w siedzibie sądu rejestrowego lub w urzędzie gminy.
2. uiścić opłatę sądową (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego wynosi 1000 zł), a jeśli wpis podlega ogłoszeniu, to także opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszącą 500 zł,
3. dołączyć do wniosku:
a) uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentacji spółki,
b) odpowiednie dokumenty (umowę spółki, statut spółki) bądź jako oryginały, bądź jako uwierzytelnione urzędowo odpisy lub wyciągi,
4. zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, zależny od wielkości kapitału, który chcesz wraz ze wspólnikami wnieść do spółki.

Termin i opłaty:
W terminie 14 dni od zawarcia umowy spółki musisz iść do urzędu skarbowego i zapłacić podatek w kasie lub na rachunek urzędu skarbowego.

Jeśli umowę spółki zawarłeś w formie aktu notarialnego (taki wymóg jest przewidziany poza spółką jawną dla wszystkich spółek handlowych, tj.: partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnej), podatek pobierze sam notariusz. Podstawę opodatkowania przy zawarciu umowy spółki stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego (akcyjnego).
Jeśli:
· wniosłeś do spółki nie więcej niż 20 000. zł - zapłacisz 1%,
· wniosłeś do spółki od 20 000 zł do 30 000 zł - zapłacisz 200 zł plus 0,5% nadwyżki ponad 20 000 zł,
· wniosłeś do spółki ponad 30 000 zł - zapłacisz 250 zł plus 0,1% nadwyżki ponad 30 000 zł. Do urzędu skarbowego musisz złożyć odpowiednią deklarację, której formularze są dostępne w urzędach skarbowych oraz - dowód wpłaty podatku zawierający: imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika dokonującego zapłaty, numer identyfikacji podatkowej, datę dokonania czynności cywilnoprawnej, a także jej przedmiot,
· zapłacić taksę notarialną, która jest najbardziej kosztowną częścią rejestrowania spółki prawa cywilnego.
Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od wysokości kapitału zakładowego bądź od wartości wnoszonych wkładów do spółki i wynosi:
1. przy kapitale do 5000 zł - 200 zł,
2. przy kapitale powyżej 5000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5000 zł,
3. przy kapitale powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000,
4. przy kapitale powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000,
5. przy kapitale powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł,
6. przy kapitale powyżej 1 000 000 zł - 5800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Rejestracja typowej umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o minimalnym kapitale zakładowym (tj. 50 000 zł) kosztować będzie u notariusza 850 zł + VAT. Dodatkowo zapłacisz jeszcze od każdej strony odpisu aktu notarialnego taksę notarialną w wysokości 6 zł od strony + VAT.
Po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego spółka będzie musiała postarać się o odpis z rejestru przedsiębiorców KRS. Koszt wydania jednego odpisu to 30 zł (za skrócony odpis aktualny) oraz 60 zł (za pełny odpis). Odpis z rejestru będzie spółce potrzebny, aby starać się o nadanie numerów REGON, NIP oraz do założenia rachunku bankowego.

Pieczątka
Obowiązek posiadania pieczątki nie wynika z żadnych przepisów prawa, jednak wykonanie pieczątki może się okazać niezbędne w trakcie załatwiania formalności, związanych z założeniem własnej firmy. Zakłady wykonujące pieczątki są liczne i nie domagają się z reguły przedstawienia dokumentów potwierdzających treści, które mają być umieszczone na pieczątce. Dla wszelkiego spokoju jednak dla pewności zabrać ze sobą do zakładu pieczątkarskiego dokumenty firmy (oryginał Wpisu do Ewidencji i dowód osobisty), a to przede wszystkim w tym celu, żeby treść pieczątki nie zawierała błędów, a w przypadku sporządzenia błędnej pieczątki, aby zakład zobowiązany był do usunięcia zauważonych błędów.
Na pieczątce musi znaleźć się przynajmniej:
· pełna nazwa firmy,
· siedziba (adres),
· numer REGON.

Termin i opłaty:
Wyrabianie pieczątki z uwzględnieniem usuwania ewentualnych błędów pochłania niestety z reguły nieco czasu, ale warto poczekać z wyrabianiem pieczątki do czasu uzyskania NIP. Pieczątka to wydatek ok. 25zł + VAT, a czekać na nią można od dwóch godzin do 2-3 dni. Z reguły jest to jednak 1 dzień.

Drugi krok – Główny Urząd Statystyczny
REGON
Każdy przedsiębiorca otrzymuje numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej, prowadzonym do celów statystycznych. Jeśli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej, REGON jest nadawany spółce.

Od 1 stycznia 2004 roku osoby fizyczne podejmujące indywidualną działalność gospodarczą mają możliwość złożenia formularza o wpis do REGON w okienku urzędu gminy w tym samym momencie, gdy składają wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
Urząd gminy wyręcza wówczas przedsiębiorcę i niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wniosek o wpis do REGON do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania.
Niezależnie od możliwości złożenia wniosku o REGON w urzędach gmin – wniosek ten można złożyć osobiście w urzędzie statystycznym lub jego oddziale właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub wysłać pocztą.

Wniosek o wpis do REGON ma symbol RG-1 i nosi nazwę: “Wniosek o wpis do Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem”.

W ciągu 14 dni od dnia wpisu firmy do ewidencji należy udać się do właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego oddziału Urzędu Statystycznego. Na miejscu należy wypełnić wniosek RG-1 o wydanie numeru REGON, w którym należy wpisać:
· nazwę firmy,
· dane teleadresowe siedziby (adres, telefon),
· PESEL,
· nazwisko i imiona,
· adres zamieszkania,
· adres do korespondencji,
· formę prawno-organizacyjną (osoba fizyczna, sp. sc., sp. jawna, sp. komandytowa, sp. z o.o., S.A.),
· nazwa organu ewidencyjnego,
· data wpisu do rejestru ewidencyjnego,
· nazwa ewidencji i numer nadany przez organ ewidencyjny,
· stan aktywności prawnej i ekonomicznej (czy np. firma nie jest w likwidacji),
· rodzaj przeważającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) - należy podać rodzaj działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod.
Wraz z wnioskiem RG należy złożyć kopię wpisu do rejestru, zaświadczenie o zaistniałej zmianie lub likwidacji działalności.

Uwaga: Należy do Urzędu Statystycznego zgłaszać każdą zmianę!
W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się tym zaświadczeniem. Ponadto podmioty zobowiązane są do podawania numeru identyfikacyjnego REGON w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Termin i opłaty:
Osobiste złożenie wniosku w urzędzie statystycznym może okazać się „czasowo” bardziej opłacalne, gdyż urzędy często wydają zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON “od ręki”. Natomiast złożenie wniosku o REGON za pośrednictwem urzędu gminy wydłuża nieco tą procedurę, gdyż wydanie ww. zaświadczenia w oparciu o wniosek przesłany przez urząd gminy musi nastąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku z urzędu gminy. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON jest w tym przypadku wysyłane przez urząd statystyczny lub jego oddział pocztą na adres przedsiębiorcy.
Nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku Urząd Statystyczny powinien doręczyć przedsiębiorcy zaświadczenie potwierdzające rejestrację wraz z nadanym numerem REGON.
Procedura bezpłatna.

Trzeci krok – Bank
Firmowe konto bankowe
Zgodnie z art. 22 Ustawy z dnia 2 lipca o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy:
· stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca,
· jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Ustawa Prawo działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorców obowiązek posiadania rachunku bankowego. Przez rachunek ten powinny przechodzić transakcje, gdy jednorazowa ich wartość przekracza 3 000 EURO albo równowartość 1 000 EURO, gdy suma transakcji z tym kontrahentem przekroczyła w miesiącu poprzednim 10 000 EURO przeliczone na złote wg kursu kupna NBP z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje. O założeniu konta należy poinformować Urząd Skarbowy.

Uwaga: Do założenia rachunku bankowego zobowiązują również przepisy Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czynności związane z założeniem rachunku bankowego Założenie rachunku bankowego oznacza konieczność podpisania umowy z bankiem. Bank żąda z reguły przedstawienia oryginałów oraz sporządzenia kopii wszelkich możliwych dokumentów uzyskanych w trakcie rejestracji firmy. Należy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy. Jeżeli umowa odsyła do innych dokumentów, takich jak regulaminy, ogólne warunki, uchwały organów banku, itp. należy zażądać udostępnienia tych dokumentów oraz zapoznać się również z ich treścią. W razie wątpliwości należy poprosić urzędnika bankowego o wyjaśnienia, a jeśli to nie wystarczy porozumieć się z prawnikiem.
Załącznikiem do umowy rachunku bankowego będzie karta wzorów podpisów osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem (należy mieć przy sobie pieczątkę). Osoby te mogą skreślić podpisy w obecności urzędnika bankowego.

Na miejscu w banku są wypełniane pewne formularze: wniosek o założenie konta, karty ze wzorem podpisu, wniosek o wyrobienie karty lub/i czeków.
Potrzebne dokumenty:
· dowód osobisty,
· kopia Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej i oryginał (do wglądu),
· kopia dokumentu nadania numeru REGON i oryginał (do wglądu),
· pieczątka.

Kilka praktycznych uwag o wyborze banku
Środki zgromadzone na rachunku firmy mogą być oprocentowane, ale niektóre banki umawiają się, że środki nie są oprocentowane. Przy dokonywaniu wyboru banku należy również brać pod uwagę ryzyko jego upadłości.
Zawsze należy porównywać oferty banków. Są one bardzo zróżnicowane oraz często się zmieniają. Niektóre z dzienników ogólnopolskich publikują okresowo informacje umożliwiające porównanie ofert.

Warto też zwrócić uwagę na nową możliwość realizacji obowiązku posiadania rachunku bankowego jaką otwiera przed przedsiębiorcami Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorca będący członkiem spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej może założyć rachunek w tejże spółdzielczej kasie.
Przedsiębiorca ma w praktyce dwie możliwości:
· zostania członkiem kasy już istniejącej, jeżeli spełnia wymogi statutowe tej kasy,
· założenia wspólnie z innymi przedsiębiorcami własnej kasy.

Termin i opłaty:
W przypadku małych przedsiębiorstw najważniejszym elementem jest koszt utrzymania konta. Opłata ta jest bardzo zróżnicowana, ponieważ waha się od 35 zł kwartalnie do 100 zł miesięcznie. Ważne jest też wzięcie pod uwagę opłat za przelewy, prowizje od wypłat gotówkowych, możliwość korzystania z czeków, karty, obsługi telefonicznej konta czy nawet odległość do banku. Z reguły założenie konta nie trwa dłużej niż kilka dni.
Banki mogą pobierać opłaty za:
· założenie rachunku,
· wystawienie książeczki czekowej,
· prowadzenie rachunku,
· dokonywanie przelewów,
· dokonywanie wpłat gotówkowych,
· oraz za inne usługi świadczone klientowi.

PODATKI
Przepis art. 61 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926) mówi, iż zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.
Polecenie przelewu stosuje się również do wpłat kwot podatków pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają ww. warunki.
Przepisu tego nie stosuje się:
· do zapłaty podatków nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
· gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi, znakami akcyzy, znakami opłaty skarbowej lub urzędowymi blankietami wekslowymi,
· do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.

ZUS
Zgodnie z art. 47 ust. 4b Ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887) płatnik składek zobowiązany jest opłacać należności z tytułu składek na:
· ubezpieczenia społeczne,
· ubezpieczenie zdrowotne,
· Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
w formie bezgotówkowej w drodze obciążenia rachunku bankowego płatnika składek.
Gotówką płacić mogą jedynie płatnicy - osoby fizyczne, jeżeli nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych.

Czwarty krok – Urząd Skarbowy
Podatek dochodowy
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, musisz zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby firmy na formularzu NIP-1 (osoby fizyczne, które posiadają już NIP – składają zgłoszenie aktualizacyjne),
załączając uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie: Zaświadczenie o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, dokumentu uprawniającego do korzystania z nieruchomości, na terenie której znajduje się siedziba (np. umowa najmu, akt własności), zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (chyba, że zgłoszenie jest składane za pośrednictwem gminy - wówczas można podać REGON dopiero w zgłoszeniu aktualizacyjnym).
Zgłoszenia można też dokonać bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym.
Osoby fizyczne samodzielnie prowadzące działalność gospodarczą składają zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1.

Z chwilą rozpoczęcia działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się jednocześnie numerem NIP firmy. Jeżeli do tej pory nie mieliśmy nadanego przez urząd skarbowy Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), do składanej dokumentacji powinniśmy dołączyć wypełniony druk
NIP-4.

Podatek na zasadach ogólnych ma prawo płacić każdy, w formie karty podatkowej i ryczałtu - osoby prowadzące działalność gospodarczą w określonych branżach i rodzajach (np. handel obnośny, wynajem pokoi, usługi krawieckie). Szczegółowo reguluje to ustawa z dnia 20 listopada 1998r o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r., nr 144, poz. 930).

Zgłoszenie rejestracyjne VAT
W urzędzie skarbowym musisz zadeklarować, czy będziesz VATowcem (płatnikiem podatku VAT), czy też nie. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą z definicji są zwolnione z rozliczania tego podatku (tzw. zwolnienie podmiotowe). Zwolnienie kończy się, gdy Twój obrót przekroczy w roku podatkowym ustalony próg (w 2005 roku ten próg wynosi 43 800 zł), a jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku to próg ten jest wyliczany w odpowiedniej proporcji. Można zrezygnować z bycia vatowcem składając formularz VAT-6. Natomiast w przeciwnym wypadku musimy wypełnić formularz VAT-R.

Jeśli planujesz prowadzenie transakcji handlowych z kontrahentami z innych państw Unii Europejskiej, musisz dodatkowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym jako tzw. podatnik VAT-UE. W tym celu trzeba wypełnić dodatkowy druk (VAT-R/UE). Zgłoszenie to jest bezpłatne, urząd potwierdza rejestrację na druku VAT-SUE, a podatnik otrzymuje tzw. numer NIP-UE (jest to ten sam NIP, tylko poprzedzony kodem PL).

Uwaga: Formularze VAT-R i VAT-R/UE należy składać łącznie.

Termin i opłaty:
Masz prawo od razu stać się płatnikiem podatku VAT. Zgłoszenie rejestracyjne VAT składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.
Opłata za rejestrację wynosi 152 zł.
Urząd potwierdza zgłoszenie, wydając w tej sprawie decyzję administracyjną (VAT-5). Jeśli dane objęte tym zgłoszeniem się zmienią - trzeba je zaktualizować w terminie 7 dni.
Vatowcami staniemy się z pierwszym dniem nowego miesiąca.
Jeśli będziemy sprzedawać towary osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, musimy kupić kasę fiskalną, chyba że nasze przychody nie przekroczą 20.000 zł rocznie.

Księgowość
Przed wizytą w urzędzie skarbowym musisz podjąć decyzję, czy chcesz prowadzić księgowość samodzielnie, czy zlecić zewnętrznej firmie. Prowadzenie księgowości samodzielnie nie jest trudne, ale wymaga pewnej wiedzy na ten temat. Nieznajomość przepisów nie zwalnia od odpowiedzialności. Od odpowiedzialności nie zwalnia również wynajęcie biura rachunkowego, ponieważ dokumenty zatwierdzasz własnym podpisem.

Termin i opłaty:
Księgowość prowadzona przez zewnętrzną firmę to wydatek rzędu 100 do 500 zł miesięcznie, w zależności od ilości księgowanych dokumentów.

Piąty krok – Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz zgłosić ten fakt do ZUS, wypełniając właściwe formularze rejestracyjne. Ewentualnych pracowników i osoby współpracujące zgłaszasz do ubezpieczenia w 7 dni od przyjęcia do pracy lub rozpoczęcia współpracy.
Aby zgłosić firmę, musimy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek - osoby fizycznej). W przypadku, gdy prowadzenie firmy jest naszym jedynym zajęciem i jedynym miejscem zatrudnienia dla naszych pracowników, wówczas dla każdego z osobna wypełniamy formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego). Jeśli my albo pracownicy mamy pełnoetatową pracę płatną powyżej minimalnej pensji krajowej (co najmniej 849 zł brutto miesięcznie), wówczas te osoby należy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZZA.

Uwaga: Można składać tylko oryginalne formularze pobrane w placówce ZUS lub wydrukowane z programu Płatnik (www.zus.pl).

Potrzebne dokumenty to przede wszystkim numery i pełne dane firmy, właściciela, osób współpracujących, pracowników:
· REGON firmy,
· numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr,
· numer rachunku bankowego firmy,
· dane personalne (imię, nazwisko, adres, PESEL, nr dokumentu tożsamości, NIP, data i miejsce urodzenia) wszystkich zgłaszanych osób,
· zdjęcie każdej osoby, do legitymacji ubezpieczeniowej.

Termin i opłaty:
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za marzec2006 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1517,17 zł
emerytalne 296,15 zł
rentowe 197,23 zł
chorobowe 37,17 zł
wypadkowe 29,28 zł
razem: 559,83 zł
zdrowotne 175,25 zł
FP i FGŚP 37,17 zł
ŁĄCZNIE: 772,25 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe (Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) za dany miesiąc kalendarzowy należy rozliczać i opłacać w następujących terminach:
· do 10. dnia następnego miesiąca - osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie,
· do 15. dnia następnego miesiąca - pozostali płatnicy.
Procedura jest bezpłatna.

Szósty krok – Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Państwowa Inspekcja Sanitarna (Sanepid), Koncesja
Państwowa Inspekcja Pracy jest organem kontrolnym powołanym do nadzoru, kontroli i przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny pracy.
W celu rozpoczęcia działalności, jako pracodawca - jesteś zobowiązany w terminie 14 dni od rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
W zawiadomieniu informujesz o:
· miejscu,
· rodzaju,
· zakresie prowadzonej działalności,
· przewidywanej liczbie pracowników.
Powinieneś również złożyć pisemną informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej dziedziny działalności.
Rozpoczęcie działalności, w rozumieniu tego przepisu oznacza, chwilę zatrudnienia pierwszego pracownika - wtedy to właśnie podmiot zatrudniający uzyskuje przymiot pracodawcy (czyli stajesz się faktycznym pracodawcą).

Termin i opłaty: Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie wątpliwości lub niezrozumienia pewnych przepisów, można zawsze zgłosić się o pomoc do odpowiednich oddziałów PIP.

Państwowa Inspekcja Sanitarna W przypadku, gdy planujesz otworzyć np. gabinet kosmetyczny lub sklep spożywczy, odbioru miejsca wykonywania działalności musi dokonać Sanepid. W tym celu złóż wniosek, zawierający inwentaryzację z opisem technologicznym, architektoniczne plany pomieszczenia i jego dane (powierzchnia, wysokość, liczba okien, dostęp do wody itd.) oraz o przewidywanej liczbie pracowników.
Wniosek zgłoszeniowy powinien także zawierać informację o środkach i procedurach przyjętych dla spełnienia wymagań wynikających z przepisów i higieny pracy, które dotyczą rodzaju prowadzonej przez Ciebie działalności. Państwowy Inspektor Sanitarny wymaga także zawiadamiania o zmianach miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, a zwłaszcza o zmianach technologii lub profilu produkcji. Sanepid należy także informować o zaprzestaniu działalności lub likwidacji zakładu pracy. Pracodawca musi rejestrować wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami i czynnikami, które działają rakotwórczo lub określonymi w wykazach jako substancje i czynniki o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym.
Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się:
· zapobiegawczym nadzorem sanitarnym (np. uzgadnianiem pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów budynków oraz dopuszczaniem ich do użytku),
· bieżącym nadzorem sanitarnym, czyli kontrolą przestrzegania przepisów, które określają wymagania higieniczne i zdrowotne,
· wydawaniem opinii co do zgodności realizowanych przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej,
· nadzorem i kontrolą przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy.

Termin i opłaty: Na rozpatrzenie wniosku inspektor ma 14 dni. Po tym czasie możesz spodziewać się odbioru lokalu i wydania postanowienia lub decyzji odbioru. Opłata za odbiór uzależniona jest od czasu trwania oględzin obiektu.

Koncesja
Obowiązek uzyskania koncesji wynika z ustawy Prawo działalności gospodarczej lub innych ustaw regulujących szczegółowo dany rodzaj działalności.
Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie:
· poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobycia kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
· wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
· wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji i obrotu paliwami i energią,
· ochrony osób i mienia,
· transportu lotniczego oraz wykonywania innych usług lotniczych,
· budowy i eksploatacji autostrad płatnych,
· zarządzania liniami kolejowymi oraz wykonywania przewozów kolejowych,
· rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych.
Pozostała działalność podlegająca do tej pory koncesjonowaniu będzie objęta wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie m.in.:
· ustawy o łączności,
· ustawy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
· ustawy o ochronie roślin uprawnych,
· Prawa Łowieckiego,
· Kodeksu Celnego,
· ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
· ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym.
Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:
· oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adres,
· numer w rejestrze przedsiębiorców,
· określenie rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja,
· informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności.
Organy właściwe do wydania decyzji w sprawie udzielenia koncesji określają przepisy nakładające obowiązek uzyskania koncesji na dany rodzaj działalności. Zazwyczaj jest to minister właściwy dla danego rodzaju działalności.

Termin i opłaty:
Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Podobne prace

Do góry