Ocena brak

Filozofia- Zagadnienia na egzamin

Autor /yotulblvogyj Dodano /22.04.2006

PYTANIA Z HISTORII FILOZOFII 2007
/WERSJA SKRÓCONA/
dr. Kasprzyk

1. Pojęcie filozofii, jej pochodzenie i funkcje.
2. Działy filozofii i jej struktura
3. Główny zasadniczy problem w filozofii
4. Cel i funkcje filozofii
5. Materializm a idealizm w filozofii – ich odmiany
6. Siedmiu greckich mędrców – scharakteryzuj jednego z nich
7. Filozof - mędrzec – sofista – pokaż czy się różnili w poglądach, podaj przykłady
8. Tales. Jego physis i arche. Hylezoizm.
9. Jońska szkoła filozofii przyrody – Anaksymender. Apeiron i arche.
10. Jońska szkoła filozofii przyrody. Anaksymens. Arche, neuma, nieograniczoność, ruch.
11. Heraklit. Wariabilizm. Ogień. Przeciwieństwa i relatywizm. Aporie.
12. Pitagoras i członkowie związku pitagorejskiego. Harmonia liczb. Narodziny greckiego idealizmu.
13. Empedokles i jego obraz świata: żywioły, miłość i nienawiść.
14. Demokryt. Teoria postrzeżeń i atomiska. Wiedza ciemna i subtelna.
15. Sofiści. Protagoras – Gorgiasz. Omów poglądy 1 z nich.
16. Sokrates – jego metody. Omów jedną z nich
17. Sokrates – nauka o cnotach a intelektualizm etyczny. Egoizm.
18. Sokrates – daimónion. Nie może być człowiekiem ten, kto jest niewolnikiem zmysłowych rozkoszy.
19. Wymień i scharakteryzuj jedną ze szkół sokratycznych, wskaz głównego jej przedstawiciela.
20. Platon – omów biografię i dzieła.
21. Platon – koncepcja człowieka i jego nauka o cnotach.
22. Platon – miłość idealna.
23. Platon – jego poglądy na państwo, etykę i wychowanie.
24. Platon i jego idee – „ludzie w jaskini”
25. Arystoteles. Koncepcja filozofii.
26. Arystoteles. Materia i forma. Hylemorfizm – 4 zasady przyczyny rzeczy.
27. Arystoteles biografia i dzieła. Filozofia przyrody.
28. Arystoteles. Szczęście i klasyfikacja cnót.
29. Arystoteles. Dzielność etyczna.
30. Epikur. Etyka hedonistyczna. Przyjemność.
31. Epikur. Czwórmian etyczny Epikura. Przyjaźń.
32. Epikur. Materialistyczna nauka o przyrodzie.
33. Stoicyzm i jego przedstawiciele. Omów główne założenia kierunku.
34. Filozofia Rzymu wobec filozofii greckiej.
35. Sceptycyzm i jego przedstawiciele. Omów 1 z nich.
36. Aureliusz Augustyn. Państwo Boże.
37. Aureliusz Augustyn. Wolna wola.
38. Aureliusz Augustyn. Nauka o łasce bożej i przeznaczeniu.
39. Omów istotę sporu o uniwersalia.
40. Stanowisko Abelarda w sporze o uniwersalia.
41. Tomasz z Akwinu i jego 5 dowodów istnienia Boga.
42. Filozofia odrodzenia. Mikołaj Kopernik i jego układ heliocentryczny.
43. Filozofia odrodzenia. G. Bruno – „jesteśmy niebem dla księżyca”.
44. Filozofia odrodzenia. Galileusz - jego myśl i stanowisko wobec idei Kopernika
45. Picco Della Mirandola Giovanni – o człowieku. Antropocentryzm.
Was obowiązuje tych 45 pytań !

46. F. Bacon – teoria idoli.
47. Kartezjusz i jego metoda.
48. T. Hobbes. Lewiatan i racjonalna koncepcja władzy.
49. B. Pascal i jego poglądy.
50. B. Spinoza. Natura w ludzkim wyobrażeniu. Bóg czyli natura.
51. G. Leibniz. Monadologia i trzy zasady. Wola jest skierowana ku dobru.
52. G. Berkeley. Immaterializm. Istnieć to albo być postrzeganym, albo postrzegać.
53. J. Locke. Teoria poznania – „tabula rasa”. Tolerancja a liberalizm.
54. I. Newton. Mechanicyzm. Wszystko co nie wynika ze zjawisk jest hipotezą. Przyczyna sprawcza ruchu.
55. Istota konfliktu Leibniz – Newton.
56. D. Hume. Traktat o naturze ludzkiej. Impresje a idee wrodzone. Zasady a sady wartościujące i normy.
57. Wielka Encyklopedia Francuska. Jej twórcy i idee. (Diderot, d’Alembert)
58. J.J. Rousseau. Emil i Umowa Społeczna. Umysł a etyka.
59. Wolter i jego „Słownik filozoficzny”
60. I. Kant. Przewrót Kopernikański. Filozofia transcendentalna.
61. I. Kant. Rozum ludzki a trybunał krytyki.
62. I. Kant. Poznanie a teoria sadów a priori i a posteriori.
63. I. Kant. Imperatywy: hipotetyczny, kategoryczny i praktyczny.
64. G.W.F. Hegel. Idealizm dialektyczny.
65. G.W.F. Hegel. Idealizm ewolucyjny. Filozofia państwa i dziejów.
66. Klasyczna filozofia niemiecka. Fichte. Schelling. Feuerbach. Omów idee 1 z nich.
67. Pytanie wolne.
68. Pytanie wolne.
69. Pytanie wolne.
70. Pytanie wolne.

Podobne prace

Do góry