Ocena brak

FILOZOFIA JAKO TYP POZNANIA - POZNANIE LUDZKIE

Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011

Wśród naszych czynności  świadomych są takie, których sens polega na uzyskiwaniu informacji o czymś, na uchwyceniu istnienia i własności czegoś. Są to czynności poznawcze i bezpośrednio dana nam jest róŜnica między nimi a np. poŜądaniem, wytwarzaniem, oczekiwaniem, wyobraŜeniem sobie czegoś. W poznawaniu jakby wydobywamy coś z mroku, coś odkrywamy, przed nami odsłania się - przynajmniej częściowo - jakiś przedmiot lub sytuacja. Spośród rozmaitych właściwości naszego poznania wymieńmy tutaj dwie. Poznanie ludzkie jest aspektywne: spostrzeŜenia, pojęcia, sądy, rozumowania dotyczą danych przedmiotów z jakiegoś punktu widzenia, ujmują tylko pewne ich strony i przejawy. Osiągnięcie wszechstronnego i pełnego poznania jest raczej czymś wyjątkowym i zachodzić moŜe wobec prostych, wyselekcjonowanych lub wręcz skonstruowanych sytuacji. Poznanie ludzkie jest  refleksywne: kaŜda nasza czynność poznawcza oraz jej rezultat (wynik) moŜe stać się przedmiotem innej czynności poznawczej (i jej rezultatu).

ZauwaŜamy niekiedy, iŜ uzyskane na dany temat informacje są ze sobą niezgodne. Te rozbieŜności zachodzą między wynikami poznawczymi róŜnych ludzi (podmiotów poznających), a nawet tego samego człowieka w róŜnym czasie i odmiennych okolicznościach. Mamy dostateczną podstawę do przypuszczenia, Ŝe przynajmniej niekiedy mylimy się,  Ŝe ulegamy złudzeniom. Prowadzi to do odróŜnienia między poznaniem prawdziwym (tzn. poznaniem, które trafnie, rzetelnie informuje o swym przedmiocie) i poznaniem fałszywym (tzn. poznaniem pozornym, poznaniem, które wzięte za prawdę wprowadza nas w błąd). Naturalna ciekawość oraz potrzeby i warunki działania zmuszają człowieka do takiego zorganizowania swego poznawania, aŜeby - w miarę moŜliwości - zabezpieczyć się od błędu. I w ten sposób podejmuje się trud uprawiania nauki.

Podobne prace

Do góry