Ocena brak

Filary Unii Europejskiej

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011

Charakterystyka

Filary Unii Europejskiej- W traktacie z Maastricht powołano do życia Unię Europejską , która jest "parasolem" nad Wspólnotami Europejskimi i obejmuje trzy filary:

  1. pierwszy filar stanowią dziedziny uregulowane traktatami, które ustanowiły Euratom i Wspólnotę Europejską, tj.; unia celna i jednolity rynek, polityka handlowa, polityka rolna i rybołówstwa, polityka transportowa, reguły konkurencji, unia gospodarcza i walutowa, polityka społeczna, spójność społeczno-ekonomiczna, ochrona środowiska, polityka badawczo-rozrojowa, konkurencyjność przemysłu, sieci transeuropejskie, ochrona konsumenta i zdrowia, edukacja i kultura, obywatelstwo Unii, polityka imigracyjna, wizowa i azylowa, współpraca sądownicza w sprawach cywilnych;
  1. drugi filar to wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, w tym m.in. wspieranie demokracji9 i ochrona praw człowieka, misje pokojowe, pomoc pastwą trzecim, finansowanie bezpieczeństwa państw UE, rozbrojenie i utrzymanie pokoju, współpraca w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej i NATO
  2. trzeci filar to współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, w tym walka z przestępczością zorganizowaną ,zwalczanie rasizmu i ksenofobi, współpraca w ramach Europolu

Geneza wyrażenia

Wyrażenie ```filary``` wypływa z metafory powszechnie używanej dla opisania struktury Unii Europejskiej stworzonej przez Traktat z Maastricht. Mówi się o Unii, że przypomina ona fronton świątyni i spoczywa na trzech filarach (artykuł A TUE): Wspólnotach Europejskich, Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz współpracy w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. W niektórych wersjach tego modelu pierwszy filar składa się wyłącznie ze Wspólnoty Europejskiej, dawnej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.


Istotna różnica pomiędzy pierwszym a pozostałymi filarami polega na tym, że tylko pierwszy wykorzystuje instrumenty prawne i procedury ustalone w Traktacie Rzymskim. Pozostałe filary zdominowane są przez Radę Europejską, Radę Ministrów, które wraz z Komisją i Parlamentem Europejskim odgrywają rolę podporządkowaną; Trybunał Sprawiedliwości jest tu Sałkiem nieobecny. Innymi słowy , drugi i trzeci filar mają w istocie charakter międzyrządowy.


Autor: Agnieszka Zawada
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry