Ocena brak

Federalizm – gminy, kantony, federacja – stosunki między nimi (Szwajcaria)

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Gminy 

• ok. 3000 silnie zróżnicowanych ustrojowo, obszarowo, ilościowo i ekonomicznie:

gminy ogólne (polityczne) – dominują,

gminy specjalne – kościelna, szkolna, ubogich,

gmina obywatelska – korporacja osób posiadających obywatelstwo

autonomia gmin jest zagwarantowana zgodnie z prawem kantonalnym:

konstytucyjne prawo gmin do istnienia,określona w ustawodawstwie kantonalnym swoboda wyboru odpowiedniej politycznej struktury i administracji,prawo nakładania podatków w celu zaspokojenia własnych potrzeb,swoboda działania w sprawach, które nie należą do kompetencji kantonów bądź federacji;

• każda gmina przyznaje obywatelstwo, co jest podstawą do uzyskania obywatelstwa Szwajcarii;

Kantony

•26, suwerenne, wykonują wszystkie prawa jakie nie zostały przekazane Federacji, wielkie zróżnicowanie pod wieloma względami;

•każdy kanton posiada swoją konstytucję – zatwierdzenie przez mieszkańców w referendum oraz gwarancje federacji gdy nie stoi ona w sprzeczności z prawem federalnym;

•chronione są: istnienie, pozycja ustrojowa, liczba i terytorium kantonów;

•parlamenty kantonalne są jednoizbowe, o zróżnicowanej liczebności i różnej kadencji;

•większość kantonów stosuje obie formy demokracji, w 5 małych kantonach wciąż stosowana jest forma zgromadzenia obywateli – „wspólnoty krajowe”;

•władzę wykonawczą sprawuje rząd kantonalny;

•sądownictwo jest normowane osobno przez każdy kanton (generalne podobieństwo do systemu federalnego);

spory pomiędzy kantonami sądzi Sąd Federalny;

Federacja

•dysponuje takimi kompetencjami, jakie zostały jej przekazane w konstytucji, opiera się na następujących elementach:na materialnej (substancjonalnej) autonomii kantonów w określaniu i wykonywaniu ich zadań i w materialnym współdziałaniu w spełnianiu zadań Federacji;na materialnej autonomii kantonów w określaniu, pobieraniu i przeznaczaniu ich dochodów;na materialnej autonomii kantonów w określaniu ich organizacji i ich politycznego działania;na materialnym upoważnieniu kantonów do współdziałania w kształtowaniu decyzji Federacji;

Do góry