Ocena brak

FEDERACJA KLASZTORÓW

Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012

Kolegialna osoba p r a w n a
obejmująca przynajmniej 3 samodzielne klasztory żeńskie tej
samej rodziny zak., z zachowaniem własnych s t a t u t ów i autonomii;
f.k. eryguje na prawie papieskim Kongregacja Zak.
i Instytutów Świeckich - j a k o krajowe, międzynar. bądź j a k o
federację federacji (—* konfederacja klasztorów); w zak.
męskich odpowiednikiem f.k. jest kongr. mnisza (monastyczna).

F.k., praktykowaną zwyczajowo, uznała konst. Sponsa
Christi z 22 XI 1950 (AAS 43(1951) 5-24); przepisy uzupełniające
zawiera instrukcja Inter praeclara z 23 XI 1950 (AAS 43(1951) 37-44); zakładanie f.k. zalecił Sobór Wat. II ( D Z
22), a motu proprio —> Ecclesiae Sanctae (4) podało dodatkowe
wskazania (AAS 58(1966) 781-782); zalecono zwł. tworzenie
federacji zakonów kontemplacyjnych, gdyż ich klasztorom,
nie posiadającym nadrzędnej organizacji, grozi
izolacja. F.k. służy pogłębieniu więzi między klasztorami,
utrzymaniu karności zak., pomocy materialnej i duchowej,
koordynacji działań (np. utworzenie wspólnego nowicjatu,
wymiana sióstr).

F.k. nie znosi jurysdykcyjnej zależności klasztorów od
ord. miejsca lub przełożonego zak. męskiego; prawne zasady
łączności klasztorów i częściowe ograniczanie ich autonomii
są określone w zatwierdzonych przez Kongr. Zakonów
i Instytutów Świeckich statutach, które uwzględniają n a t u r ę ,
ducha, tradycję i karność danego zak., a równocześnie dopuszczają
zewn. zróżnicowanie (np. w stroju, klauzurze)
poszczególnych klasztorów; Stolica Apost. sprawuje władzę
nad f.k. przez asystenta zak., mianowanego przez tę kongr.;
j e go prawa i obowiązki określają statuty. W Polsce istnieje
5 sfederowanych zakonów: —» benedyktynki, benedyktynki-
-sakramentki (benedyktynki I I I ) , —* bernardynki (1), franciszkanki
Najśw. Sakramentu (—» adoratorki 10), —> wizytki.

 

J. Deshusses, DDC V 825-827; J. Bar, Klasztor klauzurowy według konstytucji „Sponsa Christi", Tw 1958; J. Nardin, Motus unionis inter status perfectionis, CRM 39(1960) 165-195; E. Gambari, lurisprudentla Sacrae Congregations de Religiosis in applicando constitutione apostolica „Sponsa Christi", CRM 40(1961) 59-76; G. Nardin, // movimento d'unione tra i religiosi, R 1961 ; S. Alvarcz-Menendez, Le federazioni religiose. Dottrina e realizzazioni, Ang 40(1963 ) 96-106; J. Mandelli. DMC lì 434-437; E. Gambari. Consacrazionee missione. Mi 1974, 557-558; C. Luisi. DIP III 1433-1438; J. Bar. Prawo zakonne po Soborze Watykańskim II. Wwa 1977, 84-86; B. Primetshofer, Ordensrecht, Fr 1978, 19792, 34. 77-78.

Podobne prace

Do góry