Ocena brak

FALKOWSKA JADWIGA

Autor /Kordula Dodano /25.09.2012

ur. 30 X 1889 w Twerze,
zm. 7 VIII 1944 w Warszawie, fizyk, pedagog, współzałożycielka
—» harcerstwa w Polsce.

Od 1908 studiowała fizykę na uniw. we Lwowie, uczestnicząc
w konspiracyjnym ruchu niepodległościowym (członek
Zarzewia, organizacji wojskowej Armia Pol.); współpracowała
z —> Eleusis; 1911 wstąpiła do pierwszego zastępu
skautek; 1912 została komendantką żeńskich drużyn we Lwowie
i członkiem Naczelnej Komendy Skautowej, współdziałając
w tworzeniu pol. harcerstwa w Warszawie, Poznaniu
i Wilnie.

W 1918 brała udział w pracach nad zjednoczeniem
organizacji dzielnicowych w Związek Harcerstwa Pol.; 1920
uczestniczyła w harcerskiej wojskowej czołówce sanitarnej;
1920-25 była asystentką na uniw. w Wilnie, nast. nauczycielką
w szkołach średnich k. Warszawy, a 1928-38 w Liceum
Krzemienieckim, gdzie wykazała pedagog, talent.

F. była jedną z najbardziej twórczych instruktorek, szczególnie
w zakresie koncepcji programowych harcerstwa,
zwł. żeńskiego; 1920-39 była członkiem, okresami kierowniczką,
wydz. programowego, a 1926-27 naczelniczką Głównej
Kwatery Żeńskiej; uczestniczyła też w Świat. Konferencjach
Instruktorek; w harcerstwie widziała system, który
opierając się na zasadach chrzęść, tworzy nowe metody wychowawcze;
j a k o j e d n a z 4 instruktorek w 20-leciu otrzymała
godność Harcmistrzyni Rzeczypospolitej.

Po wybuchu I I wojny
świat, należała do Służby Zwycięstwa Polski, Związku
Walki Z b r o j n e j , Armii Krajowej oraz była członkiem Komendy
Pogotowia H a r c e r e k i komendantką Warsz. Chorągwi
Harcerek, a od 1942 zastępcą Komendantki Wojskowej
Służby Kobiet AK; pracowała w oddziale I Sztabu Komendy
Głównej Z W Z i AK (m.in. szkolenie łączniczek), a 1944 w
wydz. Pomoc Żołnierzowi Biura Informacji i Propagandy
Komendy Głównej AK; działała też w tajnym nauczaniu. Poległa
w powstaniu warszawskim.

 

Zbiór wspomnień, mps Instytutu Historii PAN w Warszawie; W. Błażejewski, Historia harcerstwa polskiego, Wwa 1933; E. Gródecka, Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego, 1911-1921 I-IV, Wwa 1937-38; Harcerki 1939-1945, Wwa 1973, 19832; Materiały do Słownika biograficznego kobiet uczestniczek walk o niepodległość Polski 1939-1945, Wwa 1978, I 104; W. Błażejewski, Bibliografia harcerska 1911-1960, Wwa 1981; M. Miszczuk, Harcerki o swojej służbie I-II. Wwa 1982; Pełnić służbę [...]. Z pamiętników i wspomnień harcerek Warszawy 1939-1945, Wwa 1983; H. Dydyńska-Paszkowska, Harcmistrzyni Rzeczypospolitej - Jadwiga F., Tygodnik Powszechny 38(1984) z. 32. 4.

Podobne prace

Do góry