Ocena brak

FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

Autor /Iti Dodano /25.09.2012

Pol. organizacja
faszystowska, działająca 1935-39, związana 1937-38 z
Obozem Zjednoczenia N a r . ; w czasie okupacji 1941-44 działacze
F. brali udział w konspiracyjnej Konfederacji N a r o d u
Polskiego.

Działała głównie w środowisku akademickim, robotniczym
i drobnomieszczańskim; w szczytowym okresie rozwoju
skupiała ok. 5000 członków. Całokształt życia społ. programowo
opierała na światopoglądzie kat.; głosiła nacjonalizm
i antysemityzm, usprawiedliwiane warunkami społ.
i gospodarczymi.

Zhierarchizowane i zdyscyplinowane
wzorce organizacyjne czerpała z —» faszyzmu; wydawała
czasopisma „ J u t r o " , „Falanga", „Ruch Młodych", „Przeł o m " , „Kuźnica" (Katowice); 1937 powołała własną centralę
związków zawodowych (Nar. Organizację Pracy) połączoną
1939 z sanacyjnym Zjednoczeniem Pol. Związków Zawodowych.
Przywódcą F. był B. —» Piasecki, a czołowymi działaczami
- Z. Dziarmaga, W. Kwasieborski, S. Cimoszyński,
O. Szpakowski, W. Staniszkis, Z. Przetakiewicz, M. i A.
R e u t t , W. Wasiutyński; po 1945 niektórzy działacze F.
skupili się wokół pisma —* „Dziś i j u t r o " , a nast. wstąpili
do —* Paxu.

 

J. Babiński, Geografia polityczna w Polsce anno Domini 1937, Wwa 1937, 23; T. Jędruszczak, Pitsudczycy bez Piłsudskiego. Powstanie Obozu Zjednoczenia Narodowego w 1937 roku. Wwa 1963; S. Rudnicki, Program społeczny Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR). Stosunek do kwestii robotniczej, Z Pola Walki 8(1965) z. 3, 25-46; J. Holzer. Mozaika polityczna DrugiejRzeczypospolitej, Wwa 1974; J.M. Majchrowski, Geneza politycznych ugrupowań katolickich, Kr 1974 (mpsBUJ); A. Micewski, Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945-1976, P 1978, 11-24; B. Górski, Ruch Narodowo- Radykałny „F." - miejsce w polskim ruchu narodowym lat trzydziestych, Lb 1985 (mpsBKUL).

Podobne prace

Do góry