Ocena brak

Faktoring wymagalnościowy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.03.2012

Faktoring wymagalnościowy


Faktoring wymagalnościowy - jest to jeden z tradycyjnych i najmniej kosztownych dla faktoranta typów faktoringu. Jego zadaniem nie jest finansowanie działalności gospodarczej faktoranta, tylko ściągnięcie należności od dłużnika faktoringowego. W momencie przelania wierzytelności na faktora, faktorant nie otrzymuje ani kwoty pieniężnej odpowiadającej wierzytelności pomniejszonej o prowizję ani też zaliczki pieniężnej. Do wypłaty kwoty stanowiącej ekwiwalent wierzytelności dochodzi dopiero z chwilą nadejścia określonego w umowie faktoringu terminu płatności, bądź też po zainkasowaniu przez faktora sumy wierzytelności. Jeśli wykupywanych jest kilka wierzytelności w ramach jednej umowy , to praktykuje się przyjmowanie umownego terminu płatności. W takim wypadku faktorant nie płaci faktorowi odsetek, a jedynie prowizję i marżę. Faktorantowi nie zależy na tym, żeby otrzymać środki przed terminem płatności. Jego celem jest pomoc w ściągnięciu należności lub zarzadzanie nimi.Faktoring wymagalnościowy oferowany jest głównie podmiotom o dobrej sytuacji finansowej, którym nie tyle zależy na finansowaniu wierzytelności, co na dokładnym planowaniu wpływów i wydatków, a także oczekujących stałego monitoringu spłat od kontrahentów.. Zazwyczaj faktoringowi wymagalnościowemu towarzyszą dodatkowe usługi, takie jak: prowadzenie rejestru należności, sprawdzanie wiarygodności kredytowej klientów, prowadzenie księgowości oraz inne usługi finansowe.


Autor: Joanna Zaporowska
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry