Ocena brak

Ewolucja ustroju politycznego republiki Bułgarii. Ludowa republika Bułgarii

Autor /irrankwen Dodano /18.07.2005

1. ZARYS HISTORII PAŃSTWOWOŚCI BUŁGARSKIEJ

Ziemie dzisiejszej Bułgarii zostały zasiedlone przez plemiona słowiańskie w V w. n.e.; w 681r. powstało państwo bułgarsko ? słowiańskie pod wodzą chana Asparucha, ze stolicą
z Plisce. W 866r. Borys I przyjął chrześcijaństwo według obrządku wschodniego. Za panowania Symeona I Wielkiego (893 ? 927) nastąpił rozkwit państwa i wczesnośredniowiecznej kultury bułgarskiej. Pod koniec X w. rozpoczął się podbój ziem bułgarskich przez Bizancjum. W XIII w. rozkwitło drugie państwo bułgarskie, rozwinęła się kultura, sztuka i rzemiosło. Druga połowa XIV w. to początek podbojów tureckich na Bałkanach. Klęska Władysława III Jagiellończyka w 1444r. pod Warną przekreśliła nadzieje na wyzwolenie Bułgarii.
Pod koniec XVIII w. zaczęła odradzać się świadomość narodowa Bułgarów i ich dążenia niepodległościowe. W 1850r. powstał niezależny od patriarchatu greckiego w Konstantynopolu bułgarski kościół prawosławny. W 1861r. G. Rakowski zorganizował bułgarską rewolucję narodowowyzwoleńczą i sformułował w Belgradzie oddziały Legionu Bułgarskiego. W 1870r. w Bukareszcie powstał Bułgarski Centralny Komitet Rewolucyjny, z W. Lewskim na czele. W 1873r. miało miejsce Kwietniowe Powstanie Narodowe. W latach 1877 ? 1878 trwała wojna rosyjsko ? turecka i na mocy traktatu z San Stefano Bułgaria została wyzwolona. Jednak Wielka Brytania, Austro-Węgry i Niemcy podważały tę decyzję i ograniczyły nowo powstałe Księstwo Bułgarskie do ziem między Dunajem i Starą Płaniną oraz regionu sofijskiego, poddając je wasalnej zależności od Turcji. W Bułgarii południowej natomiast powstała autonomiczna prowincja turecka, tzw. wschodnia Rumelia (Kostecki, 1981).
W 1879r. Zgromadzenie Ustawodawcze uchwaliło Konstytucję odrodzonego państwa,
a na jego stolicę obrało Sofię. Na tronie zasiadł Aleksander Battenberg, a w 1886r. ? książę Ferdynand Sachsem ? Koburg ? Gotha. W 1891r. powstała Bułgarska Partia Socjaldemokratyczna, a w 1899r. ? Bułgarski Ludowy Związek Chłopski.
W 1908r. Bułgaria oficjalnie proklamowała niepodległość kraju, zrywając zależność od Turcji. W 1912r. zawiązała się ?Liga Bałkańska?, w skład której wchodziła Bułgaria, Serbia, Grecja i Czarnogóra. W tym roku wybuchła tez pierwsza wojna bałkańska, zakończona klęską Turcji. W drugiej wojnie bałkańskiej (1913r.) Bułgaria poniosła poważne straty terytorialne, pokonana przez Serbię, Grecję, Czarnogórę, Rumunie i Turcję. W 1915r. Bułgaria przystąpiła do I wojny światowej i opowiedziała się po stronie państw centralnych. W 1918r. zaczęły wzrastać nastroje rewolucyjne wśród robotników i wiejskiej biedoty. Żołnierze buntowali się przeciwko monarchii i dalszemu udziałowi Bułgarii w wojnie.
W 1919r. miał miejsce I Zjazd Komunistycznej Partii Bułgarii. Doszło tez do dalszych strat terytorialnych na rzecz późniejszej Jugosławii i Grecji. W wyborach parlamentarnych
w 1920r.

Podobne prace

Do góry