Ocena brak

Ewolucja teorii władzy Johna Locke`a

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Zgodnie z nim władza to nadane przez powszechną zgodę uprawnienie do rządzenia, wynik racjonalnej umowy społecznej. Władzę polityczną definiuje Lock, jako uprawnienie do tworzenia i egzekwowania praw. Kontynuatorem myśli Locke`a jest Talcott Parsons, który definiuje władzę jako uogólnioną zdolność, zapewniającą wykonanie przez jednostki nałożonych na nie w systemie zbiorowego działania zobowiązań, którą legitymizuje odnoszenie się do wspólnych celów i zabezpiecza możliwość użycia negatywnych sankcji sytuacyjnych w wypadku oporu. Koncepcja Locke’a opiera się na trzech założeniach właściwie identycznych jak założenie Hobbesa, jedynie ich interpretacja diametralnie odbiega od idei jego poprzednika:

Lock zakłada jednak, że nie ma anarchii, stan natury to porządek regulowany przez prawo natury. W kontekście teorii władzy jednak zasadnicza różnica leży w koncepcji umowy społecznej, która u Locke’a jest kontraktem dwuetapowym. W pierwszym etapie jednostki powołują społeczeństwo, które w kolejnym etapie wybiera swojego przedstawiciele/przedstawicieli, którzy w ich imieniu mają sprawować władzę (delegacja uprawnień). A więc władca jest u Locke’s jedynie dzierżawcą powierzonych mu uprawnień i jego mandat może wygasnąć, a przekazanie władzy jest warunkowe.

Podobne prace

Do góry