Ocena brak

Ewolucja praw człowieka i ich podział

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Przy formułowaniu konstytucyjnych przepisów o prawach i wolnościach w konstytucji z 2 kwietnia 1997r. nawiązano do zachodniej tradycji w tym zakresie, gdyż ma ona b. głęboko sięgające korzenie.

Niektórzy poszukują ich już w świecie antycznym.

Poczynając od XVII w. Podstawową rolę odgrywają koncepcje szkoły prawa natury. Podstawa tych koncepcji była myśl, że życie, wolność i własność przysługują każdemu, z racji tego , że jest człowiekiem.

Pierwsze dokumenty konstytucyjne odnoszące się do praw jednostki pojawiły się w średniowiecznej Anglii. Całościowe ujęcia pojawić się mogły dopiero w końcu XVIII w.

Wiek XIX i początek XX były przede wszystkim okresem kształtowania się społeczeństwa kapitalistycznego, pojawiły się nowe problemy, narzucające konieczność odmiennego spojrzenia na problem praw i wolności jednostki. (Państwo zaczęło się troszczyć i powszechność szkolnictwa, pojawiać się zaczęły regulacje ubezpieczeń społecznych, warunków pracy, interwencjonizm państw.)

1/ W nowych warunkach okazało się, że tradycyjna koncepcja praw naturalnych, już nie wystarcza, bo pomija problem sytuacji jednostki w społeczeństwie zwłaszcza w sferze socjalnej.

2/ w nowych warunkach zaczęły się kształtować nowe prawa i wolności np. prawo do ubezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia, do nauki czy najbardziej kontrowersyjne- do pracy)

Wiek XX przyniósł jednak nie tylko rozwój dotychczasowej koncepcji praw jednostki, przyniósł on tez nawrót do kolektywistycznej koncepcji porządku społecznego opartej na założeniu podporządkowania jednostki potrzebom i celom społeczeństwa jako całości.

Podobne prace

Do góry