Ocena brak

Euroregiony

Autor /WTLGFSOIYP Dodano /01.10.2005

Euroregiony Polski EUROREGION "POMERANIA" 15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony polskiej, a Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania" ze strony niemieckiej. Z dniem 26 lutego 1998 roku przystąpił do Euroregionu szwedzki związek gmin - Kommunfrbundet Skane. Euroregion "Pomerania" obejmuje po stronie polskiej 47 gmin województwa zachodniopomorskiego, leżących na terenie 12 powiatów (w tym dwa miasta na prawach powiatu - Szczecin i Świnoujście). Powierzchnia tej części Euroregionu Pomerania" wynosi 8791 km2 i zamieszkuje ją 1 014 tys. osób. Łączna powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 11 317 km2 i zamieszkuje ją prawie 840 tys. osób. Zgodnie z umową o utworzeniu Euroregionu celem współpracy w Euroregionie Pomerania" jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy. Cel ten ma być realizowany w szczególności poprzez: - podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w regionie poprzez wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, - szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia, - popieranie idei jedności europejskiej i międzynarodowego zrozumienia, - współpracę i wymianę grup zawodowych, naukowych, kulturalnych, środowisk młodzieżowych, a w szczególności tych jej form, które sprzyjają wzajemnemu lepszemu poznaniu społeczności zamieszkujących regiony graniczne, - utrzymanie oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, poprawę gospodarki rolnej i leśnej, - budowanie oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb ruchu granicznego i regionalnego, - rozwój współpracy gospodarczej, wymiany know-how i transferu technologii, - budowę kompleksowego systemu informacji, w celu wymiany danych w Euroregionie, - rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego, - współpracę w zakresie likwidacji pożarów i klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach awaryjnych, - wspieranie rozwiązywania problemów przejść granicznych. Dzięki środkom z funduszu PHARE realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, kanalizacja sanitarna, modernizacje systemów ogrzewania), imprezy sportowe i kulturalne, wyposażenie różnych instytucji służących społecznościom po obu stronach granicy. Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" zajmuje się także wymianą i współpracą młodzieży polskiej i niemieckiej na obszarze województwa zachodniopomorskiego, pełniąc funkcję Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wspiera on w wielu dziedzinach i na wielu płaszczyznach spotkania, wymianę i projekty uczniów, studentów, młodych pracowników, a także współpracę organizacji młodzieżowych, szkół oraz instytucji zajmujących się wymianą młodzieży. Corocznie organizowany jest Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży na przemian po polskiej i po niemieckiej stronie. W 1998 roku III Festiwal odbył się w Prenzlau w Niemczech, natomiast IV odbył się w 1999 roku w Nowogardzie. EUROREGION "PRO EUROPA VIADRINA" Euroregion powstał w grudniu 1993 r. na mocy umowy podpisanej przez Stowarzyszenie Gmin Lubuskich, Związek Gmin Gorzowskich i Niemieckie Stowarzyszenie Środkowa Odra". Euroregion "Pro Europa Viadrina" obejmuje po stronie polskiej 33 gminy z terenu dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 7 128 km2 i jest zamieszkana przez ponad 447 tys. osób. Po stronie niemieckiej w skład Euroregionu wchodzi 1 miasto wydzielone i 2 powiaty z landu Brandenburgia. Powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 4 517 km2 i jest zamieszkana przez 448 tys. osób. Funkcjonowanie Euroregionu po stronie polskiej jest finansowane ze składek gmin członkowskich oraz ze środków PHARE. Środki te posłużyły sfinansowaniu inwestycji z zakresu komunikacji i transportu takich jak: terminal odpraw towarowych w Świecku, modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Kunowicach oraz modernizacja dróg prowadzących do przejść granicznych. Znajdujące się na terenie Euroregionu przejścia graniczne sprzyjają obsłudze ruch trasgranicznego i powodują, że współpraca gospodarcza w tym regionie rozwija się dynamicznie, m.in. poprzez tworzenie spółek polsko-niemieckich. Głównymi ośrodkami współpracy przygranicznej są Gorzów Wielkopolski i Słubice. W Gorzowie Wielkopolskim znajduje się Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki, utworzone w 1994 roku jako spółka polsko-niemiecka (obie strony po 50% akcji). Do ważnych imprez handlowych należą odbywające się w Gorzowie Wielkopolskim corocznie od 1993 roku Gorzowsko-Brandenburskie Targi Pogranicza. Z kolei Słubice to miasto, gdzie realizuje się szereg wspólnych przedsięwzięć polsko-niemieckich, imprez kulturalnych, zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i międzynarodowym. Współpraca samorządów lokalnych Słubic i Frankfurtu nad Odrą obejmuje gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, planowanie przestrzenne, oświatę, kulturę i turystykę. W Słubicach została ulokowana polska placówka naukowa Collegium Polonicum, stanowiąca część Uniwersytetu Europejskiego "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą. Jednym z bardzo ważnych elementów współpracy transgranicznej w ramach Euroregionu jest planowanie przestrzenne, w związku z tym są organizowane wspólne konferencje planistów obu stron. Pierwsze spotkanie pod nazwą Forum planowania przestrzennego i rozwoju komunalnego w Euroregionie "Pro Europa Viadrina" odbyło się we Frankfurcie nad Odrą 17 września 1997 roku. EUROREGION "SPREWA-NYSA-BÓBR" 21 września 1993 r. w Gubinie podpisano umowę o utworzeniu Euroregionu "Sprewa-Nysa- Bóbr". W jego skład po stronie polskie wchodzi 51 gmin, z tego 50 leżących w województwie lubuskim i 1 w województwie wielkopolskim. Łączna powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 7 844 km2 i zamieszkuje ją ponad 632 tys. osób. Po stronie niemieckiej w skład Euroregionu wchodzi 1 miasto wydzielone i 1 powiat z landu Brandenburgia. Łączna powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 1 812 km2 i zamieszkuje ją prawie 276 tys. osób. Dominującymi tematami współpracy są: - wspólne zarządzanie i gospodarka komunalna w miastach granicznych, - organizacja wspólnych szkół dwujęzycznych, - wspólne uzgadnianie planów przestrzennego zagospodarowania, - rozbudowa infrastruktury przejść granicznych. Jednym z najbardziej spektakularnych efektów działania było podpisanie w 1997 r. umowy o budowie wspólnej oczyszczalni ścieków Gubin-Guben. Ponadto w Euroregionie realizowane są dwa projekty inwestycyjne dofinansowywane przez fundusz PHARE. Pierwszy z nich pod nazwą Eurolas" dotyczy ochrony przeciwpożarowej lasów przygranicznych, kontrolę i wymianę informacji z zakresu ochrony lasów i zwalczania szkodników leśnych. Drugi to projekt tras rowerowych biegnących przez tereny Euroregionu po polskiej i niemieckiej stronie. Pomoże on w promocji turystycznej regionu i stworzy szersze podstawy działań w zakresie sportu i rekreacji. Obecnie realizowanych jest około 60 projektów wymiany młodzieży, w tym również przedsięwzięcia polsko-niemiecko-francuskie i polsko-niemiecko-węgierskie. Poszczególne programy w ramach wymiany młodzieży mają różnorodny charakter i są organizowane w różnej formie: warsztatów muzycznych, plastycznych, ekologicznych, obozów językowych i jeździeckich, praktyk uczniów szkół średnich w Niemczech i wyjazdów szkoleniowych. EUROREGION "NEISSE-NISA-NYSA" Euroregion "Nysa" został powołany do życia w 1991 r. Obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w sercu Europy, u styku granic Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. W sensie formalnym Euroregion "Nysa" jest dobrowolną wspólnotą interesów gmin i powiatów terenów nadgranicznych Polski, Czech i Niemiec. Euroregion nie ma osobowości prawnej w rozumieniu przepisów krajów uczestniczących, a wszystkie organy Euroregionu pracują w ramach norm prawnych swoich krajów. Członkami Euroregionu są trzy stowarzyszenia oraz związki komunalne: - po stronie polskiej - Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, - po stronie czeskiej - Euroregion Nysa Regionalne Komunalne Stowarzyszenie Miast i Gmin Północnych Czech, - po stronie niemieckiej - Komunalne Stowarzyszenie Euroregionu Nysa Sekcja Niemiecka. Projekty Euroregionalne wspierane są z różnych źródeł. Szczególną rolę w finansowaniu przedsięwzięć transgranicznych spełnia Program PHARE CBC oraz fundusze organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". Program PHARE CBC jest instrumentem wspierającym wszelkie przedsięwzięcia, służące współpracy pomiędzy Republiką Czeską, Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec oraz przyczyniające się do niwelacji różnic w rozwoju obszarów po obu stronach granicy. Najważniejszym celem Euroregionu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, realizowana w ramach programu "Czarny trójkąt", obejmującego swoim zasięgiem północno-zachodnie Czech, południową Saksonię oraz województwa jeleniogórskie i wałbrzyskie. EUROREGION "GLACENSIS" Umowę o utworzeniu Euroregionu podpisano 5 grudnia 1996 r. między Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Kłodzkiej i Regionalnym Stowarzyszeniem do Spraw Współpracy Pogranicza Czech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej. Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzi 17 gmin i miasta takie jak Kłodzko, Nowa Ruda i Bystrzyca Kłodzka. Powierzchnia tej części Euroregionu wynosi 1 902 km2 i zamieszkuje ją prawie 199 tys. osób. Główne cele Euroregionu to: - inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych, - ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym, - korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu, - stworzenie bazy informacyjnej (gospodarczej i turystycznej) o regionie, - wymiana grup dzieci i młodzieży, - wspieranie inicjatyw gospodarczych. Największym przedsięwzięciem społeczno-kulturalnym, zorganizowanym w 1998 r. już po raz dziewiąty, były Polsko-Czeskie Dni Kultury Chrześcijańskiej, odbywające się we wrześniu i w październiku po obu stronach granicy. W 1998 roku projekt ten otrzymał po raz pierwszy wsparcie finansowe z Unii Europejskiej z programu PHARE-Credo. Od 1989 roku wydawany jest miesięcznik Ziemia Kłodzka - Od Kladskeho Pomezi - Glatzer Bergland", który wiele miejsca poświęca problemom Euroregionu. Już od 1993 roku publikował autorskie teksty Czechów i Polaków, dotyczące wizji zacieśniania dwustronnej współpracy. EUROREGION "PRADZIAD" Euroregion powstał 2 lipca 1997 r. Stronami umowy o utworzeniu Euroregionu są Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Osobłogi i Unia Turystyczna Ziemi Nyskiej oraz czeskie Stowarzyszenia Miast i Gmin Powiatów Bruntal, Jesenik i �umperk. Euroregion Pradziad" obejmuje po stronie polskiej 12 gmin z województwa opolskiego. Ta część Euroregionu ma 1 613 km2 powierzchni i liczy ponad 214 tys. mieszkańców. Główne cele Euroregionu to: - inicjowanie powstawania nowych przejść granicznych, - ochrona środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym, - korzystne zagospodarowanie przestrzenne regionu, - współpraca w rozwoju turystyki, - wymiana kulturalna i troska o dziedzictwo kulturowe, - współpraca przy likwidowaniu pożarów i katastrof, - współdziałanie w zakresie pomocy społecznej i humanitarnej, - rozwój kontaktów ludności zamieszkującej w Euroregionie. Euroregion nie ma wspólnej siedziby. Każda ze stron ma siedzibę na terenie swojego państwa. Siedzibą czeskiej części Euroregionu jest Bruntal, a polskiej części Prudnik, który jest obecnie siedzibą powiatu. W Prudniku organizowane są Międzynarodowe Targi Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter Region. EUROREGION "SILESIA" Euroregion "Silesia" jest najmłodszym Euroregionem na polskich granicach. Umowa o jego utworzeniu została podpisana 20 września 1998 r. przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry i przedstawicieli Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego. Celem Euroregionu jest podejmowanie wspólnych działań dla równomiernego i zrównoważonego rozwoju regionu oraz zbliżenia jego mieszkańców i instytucji po obu stronach granicy. Cel ten będzie realizowany m.in. poprzez: - podnoszenie poziomu życia obywateli mieszkających w Euroregionie, - wspólne wspieranie inwestycji i programów gospodarczych, szkolenia zawodowe i programy zmierzające do likwidacji bezrobocia, - popieranie idei jedności europejskiej, - współpracę i wymianę grup społecznych, naukowych, zawodowych, kulturalnych oraz środowisk młodzieżowych, - utrzymanie oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, - wzajemną pomoc na wypadek katastrof i klęsk żywiołowych, - rozwój skoordynowanego transgranicznego planowania przestrzennego i współpracy gospodarczej, - budowę oraz dostosowanie infrastruktury dla potrzeb ruch granicznego i regionalnego, - budowę kompleksowego systemu informacji w celu wymiany danych w Euroregionie. Euroregion "Silesia" obejmuje po stronie polskiej 14 gmin z województwa opolskiego i śląskiego o łącznej powierzchni 1 247 km2, zamieszkałej przez ponad 240 tys. osób. EUROREGION "ŚLĄSK CIESZYŃSKI" Euroregion "Śląsk Cieszyński" jest jednym z najmłodszych euroregionów w Polsce. Umowa o jego utworzeniu została podpisana w dniu 22 kwietnia 1998 roku przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza" ze strony polskiej oraz Regionalne Stowarzyszenie Współpracy Czesko-Polskiej ze strony czeskiej. Po stronie polskiej obszar Euroregionu obejmuje 15 gmin z województwa śląskiego o łącznej powierzchni 928 km2, zamieszkałej przez ponad 297 tys. mieszkańców. Zadania i cele Euroregionu to: - wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rozwoju regionu, - wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy, - współpraca przy planowaniu przestrzennym, - rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli, - rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego, - współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych, - współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej, - rozwój turystyki i ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego, - akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań, - wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury, - współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu, - współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu. Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej oraz wspiera zawieranie międzynarodowych umów prowadzących do współpracy transgranicznej. EUROREGION "TATRY" Umowę pomiędzy samorządami z Polskiej i Słowacji o utworzeniu transgranicznego związku Euroregion "Tatry" podpisano 26 sierpnia 1994 roku. Euroregion "Tatry" obejmuje po stronie polskiej 18 gmin z województwa małopolskiego o łącznej powierzchni 1 952 km2 zamieszkałej przez 245 tys. osób. Celem działalności Euroregionu jest tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju współpracy obszarów przygranicznych Polski i Słowacji, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, powietrza i wód, wykorzystania walorów turystycznych, wypoczynkowych i lecznictwa. Najbardziej znaczące osiągnięcia w dotychczasowej współpracy odnotowano w dziedzinie kultury. W 1995 roku odbyły się dni kultury słowackiej w Polsce, w 1996 r. dni kultury polskiej na Słowacji, w 1997 roku dni kultury "Euroregionu Tatry". Pod auspicjami Euroregionu odbywają się także wystawy w Instytutach Polskim w Bratysławie, np. "Artyści nowotarscy" i Słowackim w Warszawie, seminaria naukowe i pielgrzymki. W 1997 roku opracowano projekt naprawy i odnowy szlaku turystycznego Szczyrbskie Pleso- Rysy oraz wydano opinie w sprawie nowych przejść granicznych i turystycznych. Euroregion przygotowuje ocenę stanu środowiska naturalnego, pracuje nad wspólną koncepcją jego ochrony i monitorowania oraz ewentualnych przyszłych wspólnych inwestycji w tej dziedzinie. EUROREGION "KARPACKI" Euroregion "Karpacki" został powołany do życia 14 lutego 1993 r. w Debreczynie, gdzie przedstawiciele władz lokalnych Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy podpisali porozumienie o utworzeniu Związku Międzyregionalnego Euroregion "Karpacki" oraz ministrowie spraw zagranicznych Polski, Ukrainy i Wegier udzielili poparcia tej inicjatywie podpisując Deklarację o współpracy Społeczności Zamieszkujących Obszar Euroregionu "Karpackiego". Na posiedzeniu w dniach 29-30 kwietnia 1997 Rada Związku pozytywnie rozpatrzyła wniosek strony rumuńskiej o jej przyjęcie w charakterze Członka Zwyczajnego. Euroregion "Karpacki" obejmuje po stronie polskiej 180 gmin z dwóch województw małopolskiego i podkarpackiego o łącznej powierzchni 18 686 km2 zamieszkałej przez 2 376 tys. osób. Główną przesłanką utworzenia Euroregionu Karpackiego" było inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej. W 1994 roku - dzięki staraniom nowojorskiego Institute for East-West Studies, który od początku wspierał działalność Euroregionu - powstała Fundacja Rozwoju Euroregionu Karpackiego. Fundacja ta jest niezależną instytucją zarejestrowaną na Słowacji i zajmuje się wspieraniem poprzez pomoc finansową i techniczną instytucji pozarządowych działających w Euroregionie. Celem Fundacji jest doprowadzenie do większego zaangażowania się społeczności lokalnych w działania na rzecz swych regionów. W wielu miastach pod egidą Euroregionu Karpackiego" od kilku lat organizowane są imprezy targowe. Niektóre z imprez targowych mają już cykliczny charakter i cieszą się dużym zainteresowaniem wystawców, np. "Krośnieńskie Targi Euroregionalne Kontakt", czy targi w Rzeszowie, Miskolcu i Nyiregyhaza. Imprezom targowym towarzyszą często seminaria i szkolenia poświęcone różnym aspektom współpracy gospodarczej, a także liczne imprezy kulturalne i sportowe. Cyklicznie odbywa się Seminarium Pedagogiczno-Oświatowe Euroregionu Karpackiego", które jest ważnym forum spotkań nauczycieli. W szkołach średnich powstają kluby Euroregionu Karpackiego", które popularyzują wśród młodzieży idee współpracy transgranicznej i nawiązują kontakty ze szkołami z innych części Euroregionu. Od 1994 roku istnieje Stowarzyszenie Uniwersytetów Euroregionu Karpackiego. Dzięki pomocy Euroregionu i Institute for East-West Studies na Uniwersytecie w Użgorodzie powstało Centrum na Rzecz Reformy Administracji Publicznej. Organizuje się coraz więcej wspólnych imprez kulturalnych, np. festiwale folklorystyczne Eurofolk oraz Festiwal Kultury Karpackiej. Należy również wymienić takie inicjatywy, jak: Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna Ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego Karpat Południowo-Wschodnich - "Karpaty 95", Konferencja Rektorów Wyższych Uczelni Regionu Karpackiego, Euroregionalna Olimpiada Młodzieży Niepełnosprawnej, w której uczestniczyła młodzież z Ukrainy i Słowacji oraz Jarmark Open-Folk z udziałem zespołów z Węgier, Ukrainy i Słowacji. EUROREGION "BUG" W dniu 29 września 1995 roku w Łucku na Ukrainie wojewodowie: chełmski, lubelski, tarnobrzeski i zamojski oraz ze strony ukraińskiej Przewodniczący Wołyńskiej Rady Obwodowej pełniący jednocześnie funkcje Przewodniczącego Wołyńskiej Administracji Państwowej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion "Bug". Z dniem 15 maja 1998 roku do Euroregionu przystąpiła strona białoruska. W skład Euroregionu po stronie polskiej wchodzi 251 gmin z 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego o łącznej powierzchni 29 269 km2 i zamieszkuje ją 2 687 tys. osób. Głównym celem Euroregionu jest poprawa warunków życia jego mieszkańców, wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego, ochrona walorów środowiska przyrodniczego, wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i wspólne działania na rzecz budowy porozumienia między narodami. Główne zadania Euroregionu to: - opracowanie strategii rozwoju, - stworzenie bazy informacyjnej, - promocja obszaru Euroregionu i pozyskiwanie kapitału zagranicznego, - przygotowanie projektów rozbudowy transgranicznej infrastruktury komunikacyjnej, - opracowanie i realizacja projektów proekologicznych, w tym projektu Czysty Bug", - opracowanie wspólnych imprez targowych, kulturalnych i sportowych. EUROREGION "NIEMEN" W dniu 6 czerwca 1997 roku w Augustowie przedstawiciele strony polskiej, białoruskiej i litewskiej podpisali Porozumienie o utworzeniu Związku Transgranicznego Euroregion "Niemen". Po stronie polskiej w skład Euroregionu wchodzą 103 gminy z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego o łącznej powierzchni 20 544 km2 zamieszkałej przez 1 190 tys. osób. Główne cele Euroregionu Niemen" to rozwój współpracy obszarów przygranicznych w dziedzinie zagospodarowania przestrzennego, komunikacji, transportu, łączności, oświaty, ochrony zdrowia, ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kontaktów między mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi. Obszar Euroregionu ma szczególny związek z Bałtykiem i ochroną jego wód. Suwalszczyzna została włączona do programów państw Morza Bałtyckiego. Daje to uprawnienia do korzystania z pomocy finansowej programów bałtyckich Unii Europejskiej. Złożono wiele projektów do funduszy pomocowych Unii, a niektóre z nich zostały już wstępnie przyjęte. EUROREGION "BAŁTYK" Umowę o utworzeniu Euroregionu "Bałtyk" podpisali w dniu 22 lutego 1998 roku przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz przygranicznych regionów państw leżących nad Morzem Bałtyckim: Polski, Danii, Litwy, Łotwy, Rosji i Szwecji. Obszar polskiej części Euroregionu obejmuje 123 gminy województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego o powierzchni 11067 tys. km2 i zamieszkuje ją 1 777 tys. osób. Podstawowe cele współpracy, wynikające ze statutu Euroregionu obejmują: - poprawę warunków życia ludzi zamieszkujących obszar Euroregionu, - ułatwienie wzajemnych kontaktów, - zbliżenie lokalnych społeczeństw, - przełamywanie historycznych uprzedzeń - programowanie prac zmierzających do zapewnienia zrównoważonego rozwoju gospodarczego z uwzględnieniem stanu rozwoju gospodarki każdej ze stron, - wspieranie działań zmierzających do nawiązania współpracy między władzami regionalnymi i terytorialnymi. Środki na działalność Euroregionu mogą pochodzić z wpłat finansowych stron umowy, dotacji, darowizn oraz innych źródeł. BESKIDYDOBRAWA ŹRÓDŁA: 1. Euroregiony w nowym podziale terytorialnym Polski, GUS, Warszawa1999. 2. W. Malendowski, M. Ratajczak, Euroregiony - pierwszy krok do integracji europejskiej, Alta 2, Wrocław 1998. 3. Polskie pogranicze - euroregiony, Informatory Rządowe i UKIE, CIE.

Podobne prace

Do góry