Ocena brak

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.07.2011

Charakterystyka

''

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) powstał na mocy Traktatu paryskiego z 1951r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, jako jeden z organów tej Wspólnoty.


Na mocy postanowień konwencji w sprawie niektórych instytucji wspólnych dla trzech Wspólnot z 1957r., stał się on podobnie jak Parlament Europejski organem wspólnym dla trzech Wspólnot (EWWiS, EWG i Euratom).


Siedziba ETS mieści się w Luksemburgu.


Celem funkcjonowania Trybunału jest zapewnienie poszanowania prawa przy interpretacji i wykonywaniu traktatów.


Prawo zwrócenia się do Trybunału Sprawiedliwości przysługuje zarówno państwom członkowskim UE, organom UE jak i osobom prawnym i fizycznym (pod warunkiem, że są bezpośrednimi adresatami zaskarżanych uchwał). W ostatnim przypadku sprawę rozpatruje Sąd Pierwszej Instancji.

''


Skład

''

W skład Trybunału wchodzi:

 • po jednym sędzim z każdego państwa członkowskiego
 • 8 rzeczników generalnych (ich ilość można zwiększyć decyzją Rady UE)

Organem pomocniczym ETS jest Sąd Pierwszej Instancji- SPI (od wejścia w życie traktatu nicejskiego jest to oddzielny organ).


Rzecznicy generalni opracowują "uzasadnione opinie".


Starszym urzędnikiem ETS jest Rejestrator.


Sędziowie i rzecznicy wywodzą się z grona osób gwarantujących niezależność, posiadających kwalifikacje do pełnienia najwyższych stanowisk w sądownictwie oraz będących wybitnymi specjalistami w dziedzinie prawa. Mają oni status funkcjonariuszy międzynarodowych, co sprawia, że są niezależni od państw, których są obywatelami.


Kadencja sędziów i rzeczników generalnych trwa 6 lat (co trzy lata jest częściowo odnawiana).

''


Kompetencje

''

Obszary jurysdykcji:

 • Niedopełnienie obowiązków wynikających z Traktatów
 • Opinia sądowa- ETS orzeka o legalności uchwał podejmowanych przez Parlament Europejski i Radę Unii, a także Komisję Europejską i Europejski Bank Centralny. Przedmiotem orzeczenia są wyłącznie rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. Ponadto Trybunał pełni również funkcję doradczą orzekając, np. w sprawie zgodności z traktatem umowy jaką Wspólnoty mają zamiar zawrzeć z państwami trzecimi.
 • Zaniechanie działania
 • Orzeczenia wstępne- na wniosek sądów krajowych, dotyczące interpretacji przepisów.

Trybunał Sprawiedliwości pełni funkcję sądu:

 • Międzynarodowego (rozstrzyga spory między państwami członkowskimi UE)
 • Konstytucyjnego (rozstrzyga spory kompetencyjne)
 • Administracyjnego (kontroluje legalność aktów prawa wspólnotowego)
 • Apelacyjnego (w odniesieniu do orzeczeń SPI i części decyzji KE)

Jest to ostateczny arbiter w sporach dotyczących przestrzegania Traktatów Wspólnoty i ustawodawstwa na nich opartego.

Ponadto rozstrzyga spory wnoszone przez unijnych urzędników przeciwko instytucjom unijnym.

''


Orzeczenia

''

Sposoby obradowania:

 • Posiedzenia plenarne (minimum 11 sędziów)
 • Wielka izba (11 sędziów lub minimum 9)
 • Izba (3 lub 5 sędziów)

Trybunał może orzec:

 • Legalność uchwał
 • Nielegalność uchwał (uchwały zostają anulowane)
 • Naruszenie prawa przez zaniechanie działania

ETS nie posiada aparatu wykonawczego. Egzekucja wyroku na osobie innej niż państwo odbywa się z udziałem aparatu wykonawczego i na warunkach obowiązujących w danym państwie.

Od decyzji trybunału nie przysługuje odwołanie.


Orzeczenia ETS są periodycznie publikowane w Europejskich Raportach Sądowniczych i obowiązują od daty ich wydania.''


Autor: Anna Wojtowicz
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry