Ocena brak

Europejski Trybunał Sprawiedliwości

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Celem jego działania jest zapewnienie poszanowania w toku interpretacji i stosowania prawa. W jego skład wchodzi 25 sędziów i 8 rzeczników generalnych. 5ą oni wybierani spośród osób spełniających kryteria dające gwarancję niezależności i spełniają wymogi, jakie w poszczególnych państwach potrzebne są do zajmowania wysokich funkcji prawniczych. Nominacji na stanowiska w ETS udzielają rządy państw działających w Radzie UE. Kadencja trwa 6 lat, a co 3 lata następuje wymiana połowy składu. Przysługuje im immunitet jurysdykcyjny, który uniemożliwia ściganie i prowadzenie postępowania przeciwko nim w czasie pełnienia funkcji.

Sędziowie oraz rzecznicy generalni wybierają przewodniczącego ETS z grona sędziów. Trybunał obraduje na posiedzeniach plenarnych. Może tworzyć izby do wydawania orzeczeń. Zasadą jest, że Trybunał orzeka w pełnym składzie. Podstawowym zadaniem jest orzekanie w sposób zapewniający poszanowanie prawa w interpretacji i stosowaniu przepisów prawa wspólnotowego. Sędziowie muszą w każdej sytuacji zachować swą bezstronność i niezależność od jakichkolwiek wpływów.

Na czele administracji ETS stoi Sekretarz. Administrację tworzy pięć dyrektoriatów, m. in. tłumaczeń, informacyjny czy administracyjny.

Do najważniejszych kompetencji Trybunału należy:

1. wydawanie orzeczeń wstępnych ( odpowiedź na pytania prawne),

2. kontrola zgodności z prawem wiążących aktów prawnych przyjmowanych przez PE, Radę i Komisję Europejską,

3. rozstrzyganie sporów kompetencyjne pomiędzy organami Wspólnot,

4. rozpatrywanie skarg na zaniechanie działań przez PE, Radę i KE,

5. wydawanie orzeczeń w sytuacji, gdy państwo członkowskie nie wykonało zobowiązań wynikających z Traktatu,

6. rozpoznawanie sporów pomiędzy organami Wspólnoty a pracownikami,

7. rozstrzyganie sporów wynikających z umów. Najczęstszymi są postępowania o wydanie orzeczenia wstępnego i o naruszenie Traktatu.

Podobne prace

Do góry