Ocena brak

Europejski system elektroenergetyczny - Strategia energetyczna Unii Europejskiej

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Cały świat – a Europa w szczególności – stoi dziś w obliczu takiego wyzwania energetycznego i ekologicznego, które dotyczy w równej mierze każdego z państw członkowskich. Rzecz w tym, jak zapewnić Europie dostawy czystej, a przy tym konkurencyjnej energii w warunkach zmian klimatycznych, globalnego wzrostu zapotrzebowania energetycznego i niepewności przyszłych dostaw. Wystarczy, że jedno z państw członkowskich uchyli się przed tym wyzwaniem, a skutki zaniechania dotkną wszystkich pozostałych. Nawet problemy wywołane poza Unią Europejską mogą wywierać wpływ na sytuację całej UE. Europie trzeba zatem zdecydowanej polityki energetycznej. Podjęty przez Komisję przegląd strategii energetycznej UE stanowi istotny krok ku skutecznej polityce energetycznej na miarę Europy .

13 listopada 2008 Komisja Europejska upubliczniła obszerny pakiet energetyczny, który obejmuje nową strategię na rzecz stworzenia mechanizmu solidarności między państwami członkowskimi oraz w zakresie sieci energetycznych, która ma zachęcić do inwestycji w sieci o wyższej wydajności, przystosowane do przesyłu energii ze źródeł niskoemisyjnych. Częścią pakietu jest nowy plan działań na rzecz solidarności i bezpieczeństwa energetycznego UE, w którym określono pięć obszarów wymagających podjęcia dodatkowych działań służących trwałemu zabezpieczeniu dostaw energii.

Pierwszym priorytetem określonym w drugim przeglądzie strategicznym jest przyjęcie i szybkie wdrożenie środków umożliwiających osiągnięcie wyznaczonych przez Radę Europejską celów polityki energetycznej, czyli 3 x 20. Ten pakiet według KE musi zostać w nadchodzących tygodniach ostatecznie zaakceptowany przez Radę i Parlament - uważa Komisja.

Według KE energia z ekologicznych i bardziej zdywersyfikowanych źródeł w połączeniu z racjonalizacją zużycia oferuje korzyści dla europejskiej gospodarki, a także z punktu widzenia zaopatrzenia w energię. Nowe przepisy przyczynią się również do stworzenia bardziej stabilnych, spójnych i przejrzystych ram dla nowych inwestycji w sektorze energetycznym.

Drugi priorytet sformułowany przez Komisję to uwzględnienie rosnącej niepewności co do bezpieczeństwa dostaw energii dla Europy. KE zwraca uwagę, że nawet jeśli cele w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych zostaną osiągnięte, uzależnienie Europy od importu będzie prawdopodobnie wzrastać. Unia musi również ulepszyć obecne ramy polityczne, jeśli chce osiągnąć wyznaczone cele w zakresie racjonalizacji zużycia energii. Należy także wzmocnić europejskie możliwości wspólnego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W nowym planie działań na rzecz solidarności i bezpieczeństwa energetycznego UE Komisja określiła pięć obszarów, w których konieczne są dodatkowe działania, umożliwiające Unii wkroczenie na właściwą ścieżkę prowadzącą do zwiększenia długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii w przyszłości oraz do oddalenia ryzyka kryzysu dla całej UE. Zdaniem KE konieczne jest bardziej skuteczne wsparcie dla projektów budowy potrzebnej infrastruktury. Unia musi lepiej wykorzystywać własne źródła energii, zarówno odnawialne, jak i kopalne. Więcej uwagi należy poświęcić kwestii solidarności, w tym unijnym mechanizmom na wypadek sytuacji kryzysowych, rezerwom ropy naftowej oraz różnorodnym mechanizmom reagowania na ewentualne zaburzenia dostaw gazu. Należy szybko podjąć dodatkowe wysiłki na rzecz polepszenia efektywności energetycznej.

Do osiągnięcia celów polityki energetycznej, a także do zwiększenia w tym zakresie wpływu UE na arenie międzynarodowej, przyczyni się według KE również zwrócenie większej uwagi na kwestie energii w stosunkach zewnętrznych Unii, w tym poprzez oparcie na zasadzie wzajemnej zależności stosunków z krajami będącymi dostawcami i odbiorcami energii oraz krajami tranzytu.

Szczególnie istotna będzie w tym względzie ściślejsza koordynacja między państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Komisją jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne w dziedzinie energii uważa Komisja.

W ramach pakietu Komisja przedstawiła szereg dokumentów uzupełniających, w których rozwijane są powyższe kierunki działań. Na pierwszy plan wysuwa się kwestia racjonalizacji zużycia energii. Przedstawiony zestaw wniosków dotyczących racjonalizacji zużycia służy osiągnięciu oszczędności w kluczowych obszarach, takich jak budynki oraz produkty zużywające energię, a także zwiększeniu wagi świadectw charakterystyki energetycznej i sprawozdań z inspekcji systemów ogrzewania i klimatyzacji. Celem poprawy wydajności zaopatrzenia w energię Komisja przyjęła wytyczne umożliwiające upowszechnienie wytwarzania energii elektrycznej w wysokowydajnych instalacjach kogeneracji. W roku 2009 Komisja planuje dogłębną ocenę przedstawionego w 2006 r. europejskiego planu działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii.

Zasadnicze znaczenie dla całego pakietu ma również kwestia inwestycji. Według KE niezbędne są idące w miliardy euro nakłady na europejskie sieci energetyczne celem wymiany przestarzałej infrastruktury i przystosowania ich do przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych.

W zielonej księdze poświęconej sieciom energetycznym określono sześć strategicznych inicjatyw o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego UE: plan połączeń międzysieciowych w basenie Morza Bałtyckiego, śródziemnomorski pierścień energetyczny, odpowiednie połączenia sieci gazowych i elektroenergetycznych z Europą Środkową i Południowo-Wschodnią na osi północ-południe, sieć przybrzeżną na Morzu Północnym, południowy korytarz gazowy oraz skuteczny system dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) dla Europy.

Do góry