Ocena brak

Europejski Fundusz Społeczny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.10.2011

Charakterystyka

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)- został powołany w 1957 roku jako pierwszy z funduszy strukturalnych na podstawie traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą . Jego głównym zadaniem jest walka z bezrobociem oraz zwiększenie mobilności zawodowej i geograficznej wśród pracowników oraz adaptacja do zmian przemysłowych poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe (T. Bainbridge, A. Teasdale, 1998, str. 70).


Działalność

EFS jest administrowany przez Europejska|Komisję Europejską. Wspiera działania skierowane na zapobieganie bezrobociu oraz walkę z bezrobociem długookresowym, skupiając się szczególnie na pomocy osobom poniżej 25 roku życia lub osobami dotkniętymi zmianami strukturalnymi. EFS promuje rozwój potencjału kadrowego, a także aktywizację kobiet na rynku pracy i równouprawnienie. Skupia się ponadto na wspieraniu harmonijnego i trwałego wzrostu oraz spójności ekonomicznej i społecznej (W. Bokajło, K. Dziubka, 2003, str. 443). Strategia EFS bazuje na IV filarach i zawiera rekomendacje dla każdego kraju członkowskiego.


Celem wspierania struktur i systemów jest podnoszenie efektywności zatrudnienia, wzmocnienie i tworzenie nowych powiązań pomiędzy biznesem a ośrodkami edukacyjnym, rozwój potencjału technologicznego a także wspieranie pracodawców i MŚP (K. Głąbicka, M. Grewiński, 2003, str. 112)


Filary EFS

Do V najważniejszych filarów EFS należą:

  • rozwój i promocja aktywnej polityki pracy|rynku pracy, mającej na celu zwalczanie bezrobocia,
  • promowanie równych szans w dostępie do rynku pracy i zapobieganie wykluczaniu społecznemu,
  • doskonalenie zawodowe oraz doradztwo personalne, a także promowanie mobilności zatrudnienia,
  • popieranie innowacyjności oraz podwyższanie kwalifikacji zarówno kadr jak i szeregowych pracowników,
  • działania zmierzające do aktywizacji i zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji (W. Bokajło, K. Dziubka, 2003, str. 443-444).

  • Autor: Ewa Komorowska
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry