Ocena brak

Etymologia geneza i znaczenie nazwy „dydaktyka”, Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe. Przedmiot a zadania dydaktyki, Pojęcia dydaktyczne, Podział dydaktyki specjalnej, Cele kształcenia niepełnosprawnych i zasady rewalidacji, Cele nauczan

Autor /fghi700 Dodano /22.04.2005

DYDAKTYKA SPECJALNA

1. Etymologia geneza i znaczenie nazwy ?dydaktyka?.

Termin dydaktyka pochodzi od greckiego określenia didasco ? uczę w znaczeniu nauczam (kogoś), didascalos ? nauczyciel.
Po raz pierwszy tego sformułowania użyto w XVII w. w Niemczech.
Pierwotnie w XVII i XVIII w. dydaktykę traktowano (definiowano) jako sztukę nauczania, czyli przekazywania informacji, skupiających się na osobie nauczyciela i na tym, co robi.
Nurt dydaktyki, który dominował w XVIII i XIX w. nazwano dydaktyką tradycyjną, która w dużej mierze wiąże się z nazwiskiem Jana Fryderyka Herbarta.
Na przełomie XIX i XX w. wraz z pojawieniem się nurtu tzw. nowego wychowania skupiającego się na samym dziecku, jego rozwoju, na jego potencjalnych możliwościach od momentu urodzenia, zmienia się dydaktyka ? zaczęto definiować dydaktykę jako sztukę uczenia się, skupiano się nie na osobie nauczyciela, a na dziecku ? jak się uczy, jak się rozwija, jak rozwiązać problemy.
Dydaktyka ta to teoria uczenia się, określamy ją mianem dydaktyki progresywnej (progrewistycznej) postępowej, związana jest z nazwiskiem amerykańskiego psychologa Johna Dewey`a.
*Herbart ? sztuka nauczania
*Dewey ? sztuka uczenia się
Współcześnie dydaktyka to teoria nauczania i uczenia się, teoria kształcenia.
Rozwijała się jako subdyscyplina pedagogiki.

2. Dydaktyka ogólna, a dydaktyki szczegółowe.

Dydaktyka jako teoria nauczania i uczenia się obejmuje swymi badaniami:
- wszystkie przedmioty nauczania,
- wszystkie szczeble systemu szkolnego,
- wszystkie typy szkół,
i dlatego nazywa się ona dydaktyką ogólną.
Dydaktyka szczegółowa ? to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. Dla skutecznego realizowania procesu dydaktycznego poszczególnych przedmiotów, np. matematyki, języka polskiego, historii itd. potrzebna jest znajomość prawidłowości nauczania i uczenia się tych przedmiotów i tym zajmują się dydaktyki szczegółowe.

3. Przedmiot a zadania dydaktyki.

Dydaktyka ogólna zajmuje się analizą wszelkiego nauczania i uczenia się organizowanego w sposób świadomy, systematyczny i planowany czyli analizą wszystkich czynności składających się na proces nauczania ? uczenia się, a także samokształcenia.
Przedmiotem badań dydaktyki ogólnej ? jest proces nauczania ? uczenia się łącznie z czynnościami, które go wywołują, warunkami w jakich przebiega, a także rezultatami, do których prowadzi.
Przedmiotem dydaktyki szczegółowej ? jest jeden tylko przedmiot nauki szkolnej i pozaszkolnej w tym samokształcenie.
Zadania dydaktyki ogólnej zajmuje się:
1. analizą i opisem celów,
2. treści,
3. metod,
4. form organizacyjnych i środków,
5. zajmuje się również analizą i opisem systemów dydaktycznych charakterystycznych dla szkolnictwa w innych krajach.

Do góry