Ocena brak

Esej na temat zagadnienia "władzy"

Autor /topamax Dodano /15.08.2006

Władza.
?Cud rodzicielstwa?

Wyjaśnijmy pojecie władzy.
Władza to jedno z podstawowych pojęć socjologii i nauk politycznych definiowane najczęściej jako stosunek społeczny miedzy dwiema jednostkami, miedzy jednostką a grupą lub miedzy dwiema grupami, polegający na tym, że jedna ze stron tego stosunku może w sposób trwały i zinstytucjonalizowany oddziaływać na postępowanie drugiej strony i ma środki zapewniające jej kontrolę tego postępowania. Władza w tym znaczeniu to możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi, zmuszania do pewnych działań lub ich zaniechania, narzucania im swojej woli itp.
Stosunek władzy i podwładności jest charakterystyczny dla każdej organizacji społecznej, chociaż jego zakres i treść są różne w różnych zbiorowościach ? od dobrowolnej akceptacji społecznej do stosowania różnych form przymusu i przemocy fizycznej.
Wyróżnia się różne rodzaje władzy. Ja chciałabym omówić pojęcie władzy rodzicielskiej i rozpatrzyć je w kontekście fazy VII (życiodajności) według koncepcji rozwoju człowieka Erika H. Eriksona.
Faza ta dotyczy ludzi w wieku ok. 40-64 r. ż. Charakteryzuje się ona twórczą postawą wobec życia: podjęciem roli rodzicielskiej, kreatywnością, otwartością i pomysłowością rozwiązywaniu zadań życiowych. Znamienne cechy tego okresu to troska, dawanie, oddanie, twórczość stosunkach międzyludzkich.
Władza rodzicielska to termin określający ogół praw i obowiązków, jakie mają rodzice w stosunku do małoletniego dziecka; zakres władzy rodzicielskiej regulują przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka, reprezentowania go, wychowywania i zarządzania jego majątkiem. Dziecko natomiast, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, zobowiązane jest pomagać im we wspólnym gospodarstwie, a także, jeśli ma dochody z własnej pracy, powinno przyczynić się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, z którą razem zamieszkuje.
Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców i każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania; o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W sytuacji, gdy władza rodzicielska nie jest wykonywana przez rodziców w należymy sposób, sąd może ją ograniczyć, natomiast jeśli w sposób rażący zaniedbują oni swoje obowiązki względem dziecka, mogą zostać (oboje lub jedno z nich) pozbawieni władzy rodzicielskiej.
Lech Witkowski podaje zdanie obrazujące pojęcie władzy rodzicielskiej w kontekście VII fazy rozwoju człowieka według koncepcji Erika Eriksona: jestem tym, w co potrafię tchnąć życie. Moja tożsamość tworzy to, co powołałem i powołuję do życia.
Rozważmy sytuację dwunastoletniego Damiana. To chłopiec pochodzący z przeciętnej rodziny, w której oboje rodziców pracuje. Jest jedynakiem.

Podobne prace

Do góry