Ocena brak

Esej na temat zagadnienia "rodziny" w oparciu o koncepcję E.H. Eriksona

Autor /nastiyabel Dodano /19.07.2007

Rodzina.
?Matka całym światem dziecka?.

Na wstępie wyjaśnijmy pojecie ?rodzina?.
Platon uważał rodzinę za podstawową komórkę życia społeczne do i główną instytucję wychowawczą (?). August Comte nazwał rodzinę pomostem między jednostkom a społeczeństwem
Rodzina to: podstawowa grupa społeczna, składająca się z rodziców, dzieci i krewnych. Cechuje ją więź formalna określająca wzajemne obowiązki rodziców i dzieci, więź małżeńska, a także wspólnota materialna i mieszkaniowa oraz zespół pełnionych przez nią funkcji:
- funkcja prokreacyjna - zapewnienie ciągłości gatunku
- funkcja społeczna - przygotowanie dzieci do wejścia w życie społeczne, ich pielęgnowanie, wychowanie, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych
- funkcja kulturowa - przekazywanie dzieciom dziedzictwa kulturowego
- funkcja gospodarcza ? prowadzenie gospodarstwa domowego, działanie w charakterze jednostki produkcyjnej, np. w rolnictwie.
Funkcje rodziny ulegają przekształceniom pod wpływem przemian ustrojowych, ekonomicznych, ustawodawczych, emancypacyjnych itp. Współczesna rodzina ulega szybkim przeobrażeniom na skutek pracy zawodowej kobiet, szerokiego oddziaływania oświaty i kultury, rozbudowy instytucji opieki nad małym dzieckiem, zmiany stosunków między małżonkami itp.
Ze względu na stopień pokrewieństwa osób wchodzących w skład rodziny wyróżnia się następujące formy życia rodzinnego:
- rodzina dwupokoleniowa (mała, podstawowa), składająca się tylko z rodziców i dzieci
- rodzina trójpokoleniowa (duża, familia), której członkami są również dziadkowie oraz bliżsi i dalsi krewni
- rodzina rozszerzona (głównie na wsi) obejmująca kilka gospodarstw zespolonych więzią rodzinną i utrzymujących bliskie kontakty.
Pod wpływem różnych przyczyn rodzina może ulegać zakłóceniom strukturalnym i funkcjonalnym. Tworzą się np. rodziny niepełne, złożone z jednego z rodziców (ojca lub matki) i dziecka (dzieci), gdy nastąpiła śmierć współmałżonka. Rodziny rozbite w wyniku rozwodu. Rodziny skłócone - o nieprawidłowej atmosferze współżycia z powodu nieporozumień i kłótni współmałżonków. Rodziny zrekonstruowane - uzupełnione w wyniku zawarcia nowego związku małżeńskiego przez osobę osamotnioną.
Zagadnienie rodziny chciałabym rozpatrzyć w kontekście pierwszej fazy rozwoju człowieka według koncepcji Erika H. Eriksona ? fazy ufności.
Najpierw należy wyjaśnić, czym jest ?ufność??
Jak podaje prof. Ewa Bilińska ? Suchanek: Spokój, brak napięcia, pokarm kształtują podstawową ufność, którą Witkowski nazywa ? nieuświadomioną zdolnością spontanicznego otwarcia? małego dziecka.
Wykształcenie się właściwego poczucia ufności Lech Witkowski upatruje w prawidłowym przebiegi fazy pierwszej. W fazie tej w zależności od stopnia reagowania otoczenia społecznego na pojawiające się w tym okresie potrzeby dziecka, rodzi się w nim ufność do świata dająca nadzieję na otrzymanie pomocy w sytuacjach trudnych, bycia otoczonym opieką, ważnym dla kogoś, bądź też pojawia się brak zaufania, poczucie opuszczenia i niezrozumienia, przez otoczenie.

Podobne prace

Do góry