Ocena brak

Elity lokalne

Autor /sweadsalefs Dodano /18.12.2005

1.Definicja elity
Elita ? zbiorowość ludzi cechująca się prostszym niż pozostały ogół społeczny, dostępem do cenionych wartości i przez to sprawującymi również kontrolę nad tymi wartościami.
Z powyższej definicji wynikają przynajmniej 3 wnioski:
1. elita to grupa uprzywilejowana
2. elit może być przynajmniej tyle, ile cenionych wartości w danym społeczeństwie.
3. elity dążą do sprawowania kontroli nad reprezentowanymi wartościami i co za tym idzie do hermetyzowania swojej elitarności.

Wejście do elity to efekt procesu selekcji, najpowszechniejszymi kryteriami selekcji są:
1. majątek
2. prawo dziedziczenia
Warto zaznaczyć, że w rozległym okresie historycznym proces selekcji zachodzi nieprzerwanie.

Definicje elity można przytoczyć następujące, współczesne rozumienie tego terminu:
1. elitą określa się zespół ludzi wyróżniających się pod jakimś względem w swoim otoczeniu i na tej podstawie uznanych za wybrańców.
2. różne gremia przywódcze wyróżniające się na tle masy ogółu społeczeństwa spośród których zostali wyłonieni.
3. zbiór osób zajmujących kluczowe pozycje w strukturze władzy, których decyzje mają wpływ na całokształt życia danej struktury. Autorytet, prestiż zależy od aktualnej pozycji w danej elicie, oraz od pozycji w hierarchii istniejącego establishmentu.
4. zbiór osób zajmujących najwyższe miejsca w skali autorytetu, prestiżu. Wynikać to może z aktualnych cenionych wartości i potrzeb (np. wodzowie militarni w plemionach Izraelitów) lub reprezentowania tradycyjnych wartości dla danego społeczeństwa.

Za J. Sztumskim można powtórzyć iż z socjologicznego punktu widzenia elitami są takie mniejszości, które współtworzą ludzie zajmujący czołowe pozycje w różnych płaszczyznach życia społecznego, wyłonieni z danego społeczeństwa w oparciu o pewne zasady zwyczajowe lub prawne.
Dla R. Dahrendorfa elita to grupa ludzi zajmująca czołowe miejsce w instytucjonalizowanych strukturach politycznych, gospodarczych, kształcenia, prawa, religii, wojska (czyli najbardziej kluczowych dla danej struktury)
2.Typologia elit
I. Karl Manheim wyróżnił elity społ. liberalnego
1) polityczne
2) organizacyjne

3) intelektualne
4) artystyczne
5) moralne
6) religijne

II. Wśród elit należy również wymienić tzw. Elity strategiczne czyli takie, które warunkują całościowy rozwój danego społeczeństwa
7) aktualne lity polityczne
8) elity gospodarcze, wojskowe, naukowe, dyplomatyczne,
9) elity sprawujące władzę moralną
10) elity zaspokajające uczuciowe lub estetyczne potrzeby danego społeczeństwa
Prócz elit strategicznych istnieją również elity pomniejszym znaczeniu, które jednak mogą stanowić zaplecze kadrowe dla tych pierwszych i wspierać ją swą działalnością.

III. Elity w rozwoju demokracji
Z analitycznego punktu widzenia poprawnie skonsolidowana demokracja może być postrzegana jako założenie określonych cech elit i mas.

Podobne prace

Do góry