Ocena brak

Elementy kodeksu postępowania karnego

Autor /Dzixon Dodano /16.05.2006

Proces karny:
1. doprowadzenie do tego, żeby winny został skazany, a niewinny nieskazany
2. skazanie lub uniewinnienie nastąpiło zgodnie z prawem procesowym
Wykładnie:
1. autentyczna
2. naukowa
3. sądowa
autentyczna- pochodzi od autora przepisu, z uzasadnieniem kodeksu możemy się dowiedzieć o treści przepisu
naukowa- tworzona przez naukowców
sądowa- prawo karne tworzą sądy, wyrok zależy od tego jak sędzia odczytał przepisy. Sąd Najwyższy udziela odpowiedzi na pytania prawa przez sądy odwoławcze. SN udziela tej odpowiedzi albo odmawia odpowiedzi z uzasadnieniem. I prezes SN może zadawać pytania, składa się z izb (L. Gardacki), może wpisać kwestie prawne do KZP (Księga Zasad Prawnych), jeżeli orzeka w składzie 7 sędziów, może być zmniejszona w większym składzie (?), uchwały te wiąże SN.
Wykładnia gramatyczna (językowa)- funkcja publiczna
Wykładnia celowościowa- dany przepis ma cel
Wykładnia systemowa- ustalenie jaka jest rola przepisu w systemie danego prawa
Wykładnia historyczna- jak się kształtował i jaką funkcję pełni w danym czasie.

Uczestnicy postępowania:
I. organy prowadzące postępowanie
II. strony i ich reprezentanci

I. najważniejszym jest sąd, wydaje finalne orzeczenia, rozstrzyga o winie, może wydać wyrok uniewinniający, decyduje jaka powinna być kara
Sąd- skład
- sędzia orzekający w I instancji sędzia i sędzia (?), II instancji- sędzia zawodowy, skład 3-osobowy
struktura- sądy powszechne, które mają na najwyższym szczeblu sądy rejonowe, nad rejonowymi sądy okręgowe, nad okręgowymi jest sąd apelacyjny.
Karny, cywilny, wizytacji, pracy. Wydział grodzki na potrzeby małego miasteczka jest wydziałem sądu rejonowego.
Wydział sadu okręgowego- karny, pracy i ubezpieczeń społecznych, cywilny, gospodarczy, penitencjarny i wykonawczy.
Apelacyjne- karny, czynności prawne, wizytacje

Zasada niezawisłości sądu- jeżeli nie jest szanowana to ustrój upada. Sędziemu orzekającemu nie wolno wydawać poleceń z zewnątrz, a nie od wewnątrz. Prezes nie może kazać jaki sąd może wydać wyrok
Nie podlega żadnej władzy, żeby tak było muszą zaistnieć gwarancje procesowe:
a) kwalifikacje zawodowe
b) nieskazitelność charakteru
c) wiek co najmniej 29 lat
polegają na ukończeniu studiów wyższych, odbyta aplikacja sądowa lub prokuratorska zakończona egzaminem. Osoby, które sa prokuratorami, notariuszami, radcami prawnymi, asystenci sędziego.
d) stałość zawodu (na czas nieoznaczony)
e) nie może być zwolniony, chyba że został skazany na pozbawienie praw publicznych, zakaz wykonywania zawodu. Może przejść w stan spoczynku jeżeli ukończył 65 lat.
f) Nieprzenoszalność- nie można go przenieść na inne stanowisko. Wyjątek: na 6 m-cy minister może go przenieść gdzieś indziej bez zgody sędziego.

Podobne prace

Do góry