Ocena brak

ELEMENTARNE NORMY MO­RALNE

Autor /kacap Dodano /13.12.2012

 Zespół —> norm moralnych o zasięgu powszechnym, występu­jący w wielu systemach moralnych. Do e.n.m. zalicza się przede wszy­stkim: zasady nakazujące solidarność ogólnoludzką w przypadku np. kataklizmów; reguły społecznej współ­pracy na rzecz dobra wspólnego, np. obowiązek obrony ojczyzny; reguły normujące specyficzne relacje mię­dzyludzkie, np. dotyczące przyjaźni, opieki nad starszymi i chorymi; pra­widła zalecające kultywowanie okre­ślonych postaw i cech osobowoś­ciowych, np. odpowiedzialności czy odwagi. Wiele e.n.m. tkwi u podstaw -> praw człowieka.

Podobne prace

Do góry