Ocena brak

ELEKTRYCZNE DZIAŁO

Autor /kolo Dodano /23.02.2011

W końcu 1940 r. konsultant nauko­wy zakładów Siemensa inż. Muck zaproponował ustawienie w pobli­żu Lille we Francji działa, które mo­głoby ostrzeliwać Londyn 200-kilo-gramowymi pociskami miotanymi siłą pola magnetycznego. O wybo­rze Lille jako miejsca zamontowa­nia działa zadecydowała bliskość kopalń węgla, które mogłyby zasilać elektrownię wytwarzającą energię dla nowej broni (wg obliczeń wyna­lazcy elektrownia zużywałaby 50 tys. t węgla miesięcznie).

W 1943 r. minister ds. uzbrojenia Albert Speer uznał, po zasięgnięciu rady eksper­tów, że możliwości praktycznego wykorzystania pomysłu inż. Mucka są znikome i zakazał realizacji. W 1944 r. inż. Hansler z Gesell-schaft fur Geratbau opracował pro­jekt wielolufowego działa magne­tycznego zdolnego miotać w ciągu minuty 6000 pocisków zawierają­cych pół kilograma materiału wybuchowego każdy.

Dowództwo Luftwaffe uznało, że broń tę można wykorzystać do niszczenia celów powietrznych, a ponieważ obliczo­no, iż pobór mocy wyniesie tylko 3900 kW, w lutym 1945 r. przystą­piono do budowy prototypu. Prace nie zostały zakończone przed ma­jem 1945 r. Alianci, badając zdoby­te działo stwierdzili, że do jego za­silania potrzebna byłaby elektrow­nia o ogromnej mocy i prace nad działami elektrycznymi nie były kontynuowane.

Podobne prace

Do góry