Ocena brak

Elastyczność dochodowa popytu a różne rodzaje dóbr (dobra normalne a dobra niższego rzędu, dobra pierwszej potrzeby a dobra luksusowe)

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

  • Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność między zmianami popytu a zmianami dochodów ludności.

  • Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu. Mierzy ona reakcję wielkości popytu na zmianę poziomu dochodu przy niezmienności ceny danego dobra i cen wszystkich innych dóbr (substytucyjnych i komplementarnych).

  • Znajomość elastyczności dochodowej popytu jest niezbędna do prognozowania zmian w strukturze popytu konsumpcyjnego, zachodzących pod wpływem wzrostu gospodarczego i wzrostu poziomu zamożności.

  • Dobro normalne (zwykłe) to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu. Charakteryzuje się dodatnią elastycznością dochodową popytu.

  • Dobro niższego rzędu to takie dobro, na które popyt maleje wraz ze wzrostem dochodu (są to głównie tanie i niskogatunkowe towary, z których nabywcy najchętniej by zrezygnowali, gdyby tylko było ich na to stać; większość tych produktów ma swoje wysokogatunkowe, droższe odpowiedniki, np. ochłap i befsztyk, koszula nylonowa i bawełniana). Mają one ujemną elastyczność dochodową popytu. Każde dobro niższego rzędu jest dobrem pierwszej potrzeby. Do dóbr niższego rzędu zaliczają się także dobra normalne o elastyczności dochodowej w przedziale od 0 do 1.

  • Dobra pierwszej potrzeby, będące dobrami normalnymi, zajmują miejsce pośrednie między dobrami niższego rzędu a dobrami luksusowymi. W miarę wzrostu dochodu wielkość zapotrzebowania na żywność rośnie, ale stosunkowo wolno. Większość rodzin, mimo wzrostu dochodów, nadal preferuje stosunkowo proste potrawy przyrządzane w domu. Mają elastyczność dochodową niższą od jedności.

  • Dobra wyższego rzędu (luksusowe) są przeważnie towarami wysokiej jakości, które mają substytuty (odpowiedniki) niższej jakości, np. Mercedes – Ford, wycieczka zagraniczna – wycieczka krajowa. Mają one elastyczność dochodową wyższą od jedności.

Podobne prace

Do góry