Ocena brak

Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

Autor /piegus Dodano /06.05.2014

Wraz z pogłębianiem się podziału pracy i ze specjalizacją towarzyszącą ewolucji gospodarczej i naukowo-technicznej następuje wydzielanie się działalności badawczo-rozwojowej z wielkich korporacji. Działalność tę przejmują firmy pośredniczące między nauką i gospodarką, specjalizujące się w opracowywaniu nowych technologii i sposobów ich wdrażania. Przez powtarzanie czynności pośredniczących firmy te nabywają doświadczenia i opanowują nowe umiejętności, które następnie oferują podmiotom gospodarczym i naukowym. Proces ten nazywa się eksternalizacją działalności badawczo-rozwojowej.

W regionach słabiej rozwiniętych początkowo zachodzi proces odwrotny. Kiedy lokalizują się w nich filie wielkich korporacji międzynarodowych, są one zdane na siebie w zakresie zaawansowanych technologii i muszą tworzyć odpowiednie jednostki wewnątrz własnej struktury (internalizacja). Lokalny rynek pracy nie zapewnia bowiem podaży wysoko wykwalifikowanych pracowników. Sytuacja zmienia się, kiedy do wielkich korporacji dołącza się filia wyższej uczelni. Razem stwarzają one zachętę do wyłaniania się małych przedsiębiorstw', które współpracują z wielkimi korporacjami. Korporacje uzyskują przez to możliwość wydzielania (ckstcrnalizacji) działalności bada wezo-rozwroj owej i twrorzą przez to impulsy pobudzające powstawanie dalszych firm. Do czynników zewnętrznych, które zapoczątkowały rozwrój mało aktywnego regionu, dołączają się czynniki wewnętrzne powstające dzięki współpracy przedsiębiorstw dużych i małych oraz przedsiębiorstw obu rodzajów' z ośrodkiem naukowym. W ten sposób dokonuje się częściowa endogenizacja rozwoju, który początkowro miał charakter egzogeniczny.

Jeśli wr otoczeniu regionalnym zakumulowana jest wiedza artykułowana i nieartykułowana oraz umiejętności techniczne, wielkie korporacje ponadnarodowe mogą decentralizować swroje procesy uczenia się, a nawet główne dziedziny działalności twórczej po to, aby korzystać z powiązań z regionalnymi jednostkami innowacyjnymi. Powstająca synergia potęguje zdolności innowacyjne wielkich korporacji. Jeśli dalszy rozwój współpracy wymaga czynnego zaangażowania korporacji w zbiorowym uczeniu się, można oczckiwrać, że korzyści będą obustronne, tzn. będą przepływać również od korporacji do małych firm lokalnych. W skali międzyregionalnej dominacja wielkich korporacji międzynarodowych wzmaga tendencje do polaryzacji przez to, że różnicuje innowacyjność i dynamikę gospodarczą regionów bardziej i mniej atrakcyjnych. Wzrost atrakcyjności regionów przez zwiększanie ich innowacyjności staje się zatem główną wytyczną polityki ich rozwoju gospodarczego.

 

Podobne prace

Do góry