Ocena brak

EKONOMIA JAKO NAUKA

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Przedstawionych powyżej wywodów wynika że przedmiotem zainteresowania ekonomii są stale powtarzające się procesy produkcji podziału wymiany i konsumpcji oraz rządzące nimi prawa .

Nauka jest zbiorem usystematyzowanej wiedzy z różnych dziedzin, którą można studiować i badać w celu odkrywania i badania i formułowania działających w opisywanych przez nie dziedzinach prawidłowości i praw. Podstawowy podział to nauki ścisłe i humanistyczne.

Zajmująca się różnymi aspektami zachowań ludzi zorganizowanych w społeczeństwo, a przede wszystkim procesami gospodarczymi produkcji podziału wymiany i konsumpcji oraz rządzącymi tymi procesami prawami, ekonomia należy obok: prawa, socjologii, demografii, nauk politycznych itd., do grupy nauk społecznych,

Ekonomia znajduje jednak, ze względu na stosowane narzędzia i metody analizy się w odróżnieniu od innych nauk społecznych w grupie nauk ścisłych1. ·Ponadto należy ona do nauk nomotetycznych (nomos to po grecku prawo). Oznacza to, że nie tylko opisuje i analizuje rzeczywistość, ale również poszukuje zachodzących w niej ogólnych prawidłowości i na ich podstawie formułuje swoje prawa.

Po pierwsze, ekonomia bada zachowania człowieka w społeczeństwie, przy czym podmiotem badającym, jak i badanym jest sam człowiek. W wielu innych naukach (takich jak np. fizyka) osobą przeprowadzającą badania jest wprawdzie człowiek, jednak ich przedmiotem są z reguły rzeczy.

Po drugie, ekonomia ma bardzo ograniczoną możliwość wykorzystywania dla swoich celów doświadczenia, powszechnie stosowanego w naukach przyrodniczych. Eksperymenty mają na celu potwierdzenie lub obalenie postawionej hipotezy naukowej. W tym jednak przypadku ich zastosowanie jest niemożliwe, stąd ważną rolę w empirycznym potwierdzaniu odkrywanych praw odgrywa zebrany materiał statystyczny.

Wyróżniającą cechą ekonomii spośród nauk społecznych są szczególne możliwości formułowania i prezentowania i badanych przez nią praw oraz praktycznego wykorzystywania wynikającej z nich wiedzy. W przeciwieństwie bowiem do innych nauk społecznych np. socjologii, prawa ekonomiczne mogą zostać wyrażone w formie ilościowej, albowiem jesteśmy w stanie kwantyfikować czyli przedstawiać ilościowo interesujące nas zmienne. Dzięki tym szczególnym właściwościom możemy znając prawa ekonomiczne nie tylko przewidzieć, że jedno zdarzenie wywoła inne, ale można również z mniejszą lub większą dokładnością ustalić ilościowe relacje pomiędzy zmiennymi.

1 Często jednak w systematyce nauk zaliczana bywa do nauk humanistycznych.

Podobne prace

Do góry