Ocena brak

Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

Autor /Liesjushice Dodano /05.08.2006

Wstęp

Celem niniejszej pracy jest prezentacja efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych oraz przeanalizowanie czynności jakim jest zapłata zobowiązań podatkowych.
Praca składa się z dwóch części. Rozdział pierwszy zawiera ogólną charakterystykę zobowiązań podatkowych. W rozdziale tym został dokładnie omówiony proces powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych.
Rozdział drugi przedstawia charakterystykę efektywnych sposobów wygasania zobowiązań podatkowych. Ukazuje istotę omówienia niezbędnych zagadnień związanych z zapłatą podatku. Została tutaj omówiona korelacja między zapłatą podatku a przedawnieniem. Opracowano zagadnienia związane z uiszczeniem podatku a postępowaniem odwoławczym. Szczególne miejsce w tym rozdziale zajęły zagadnienia związane z umorzeniem postępowania jako następstwem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.
Kolejna część pracy dotyczy sposobu pobierania podatku przez płatnika lub inkasenta.
Omówiono w pracy również wszelkie zagadnienia związane z potrąceniem. Dokonano tutaj porównania instytucji potrącenia w prawie cywilnym i prawie podatkowym oraz opisano warunki dopuszczalności potrąceń. Ważne miejsce zajmują przeanalizowane w tej części pracy warunki dopuszczalności potrąceń.
Analizując efektywne sposoby wygasania zobowiązań należało również omówić proces zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku. Dużo miejsca zajęły tutaj zagadnienia związane z postanowieniami o zaliczeniu jako akt formalny, opisane sposoby zaliczania nadpłaty oraz moment wygaśnięcia zobowiązania.
Kolejna część pracy dotyczy aspektów związanych z przeniesieniem własności rzeczy lub praw. Opisano tutaj przeniesienie własności jako czynność cywilnoprawną, zgodę na przeniesienie jako przejaw zasady swobody zawierania umów oraz podatkowoprawny i cywilnoprawny aspekt tej instytucji.
Ostatnia część pracy dotyczy zagadnień związanych z przejęciem własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym.

Rozdział I. Ogólna charakterystyka zobowiązań podatkowych

1. Uwagi ogólne

Próbę definicji obowiązku podatkowego podjął Najwyższy Trybunał Administracyjny, na którego wyrok z 1934 roku powołuje się do dzisiaj zarówno doktryna, jak i orzecznictwo oraz literatura. W wyroku tym NTA wyraził pogląd, iż ?obowiązkiem podatkowym jest abstrakcyjne zobowiązanie do poniesienia ciężaru podatkowego, związane przez przepis ustawy z zaistnieniem pewnego stanu faktycznego? . W podobny sposób obowiązek podatkowy rozumie współczesne orzecznictwo. W jednym z wyroków NSA tłumacząc różnicę pomiędzy obowiązkiem podatkowym a zobowiązaniem podatkowym wyjaśnia, że
?...obowiązek podatkowy jest abstrakcyjnym zobowiązaniem do poniesienia podatku, wynikającym z przepisu ustawy określającego warunki jego powstania...? . W innym wyroku stwierdza, że jest on ?...kategorią prawną i faktyczną zobiektywizowaną.

Podobne prace

Do góry