Ocena brak

Dziecko przed wymiarem sprawiedliwości - prawa procesowe dziecka - Dziecko jako świadek w postępowaniu karnym

Autor /Marian Dodano /08.09.2011

W kodeksie postępowania karnego nie występują  przepisy dotyczące  stricte dzieci. W rozdziale kpk poświęconym  świadkom, jest art.189 pkt 1,  wedle którego nie odbiera się przyrzeczenia  od osób, które nie ukończyły 17 lat. On to właśnie pozwala stwierdzić,  że osoba poniżej lat 17  w ogóle może być świadkiem. Zgodnie z art. 177 § 1 kpk każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania.

A zatem także i dziecko. Wypada tu jednak przytoczyć art. 92 kro, zgodnie z którym dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską, która w zasadzie przysługuje obojgu rodzicom (art. 93 § 1 kro) i obejmuje  w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka (art. 95 § 1 kro). Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską (98 § 1 kro). Zgodę na przesłuchanie dziecka powinien wyrazić jego prawny opiekun, jeżeli nie ukończyło ono 13 roku  życia, czyli nie nabyło częściowej nawet zdolności do czynności prawnych (zgodnie z art. 51 kpk, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni, prawa jego wykonuje przedstawiciel ustawowy). Rzadko się zdarza, aby oboje prawni opiekunowie (najczęściej rodzice) byli krzywdzącymi dziecko, a więc osobami, którzy takiej zgody odmówią.

Najczęściej sprawcą czynu karalnego względem dziecka jest jedno z rodziców, a na przesłuchanie wystarczy zgoda drugiego. Gdy jednak oboje tego odmówią, a narusza to w istotny sposób dobro dziecka, taką zgodę może wyrazić Sąd Opiekuńczy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) na wniosek zainteresowanego procesowego podmiotu - konkretnie  prokuratora. Kwestia ta uregulowana jest  w art. 23 kpk: „ W sprawie o przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego (...) sąd,  a w postępowaniu przygotowawczym prokurator zawiadamia sąd rodzinny w celu rozważenia środków przewidzianych w (...)  kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.   Dziecko po ukończeniu  13 roku życia może oczywiście samo wyrazić zgodę na owe przesłuchanie.” 

Podobne prace

Do góry