Ocena brak

Dział zarządzania zasobami ludzkimi

Autor /andy0202777 Dodano /19.02.2005

„Rola działu zarządzania zasobami ludzkimi i jego zadania”

Spis treści

Wstęp 3
Rozdział 1.
Teoria zarządzania kapitałem ludzkim
1.1. Istota i rola działu zasobów ludzkich 5
1.2. Struktura działów zasobów ludzkich i ich funkcjonowanie 9
1.3. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi 11
1.4. Czynniki determinujące zarządzanie zasobami ludzkimi 14
Rozdział 2.
Zadania i cele polityki kadrowej
2.1. Filozofia polityki kadrowej 16
2.2. Istota analizy pracy w świetle zarządzania zasobami ludzkimi 19
2.3. Proces rekrutacji i selekcji pracowników 23
2.4. Motywowanie pracowników 30
2.5. Metody i procedury oceny pracowników 37
Rozdział 3.
Rozwój i awans pracowników
3.1. Szkolenie pracowników 42
3.2. Planowanie kariery zawodowej 48
3.3. Etapy rozwoju zawodowego pracowników 49
Rozdział 4.
Charakterystyka firmy Enion S.A. grupa Tauron Polska Energia S.A.
w świetle polityki zarządzania zasobami ludzkimi
4.1. Historia firmy 50
4.2. Struktura organizacyjna firmy 50
4.3. Analiza poziomu zatrudnienia firmy Enion S.A. 50
4.4. Polityka zatrudnienia, motywowania oraz wynagradzania pracowników firmy 50
4.5. Szkolenia, jako podstawa strategii rozwoju i awansu w Enion S.A. 50

Zakończenie 51
Bibliografia 52

Spis tabel 55
Spis wykresów 55
Spis schematów 55


Wstęp

Zarządzanie zasobami ludzkimi, literatura przedmiotu określa jako: zarządzanie personelem, zarządzanie kadrami, funkcja personalna, gospodarowanie zasobami ludzkimi lub też Human Resource (HR) inaczej Human Resource Management (HRM). Polski odpowiednik skrótu HRM to ZZL (zarządzanie zasobami ludzkimi). Zarządzanie zasobami ludzkimi to metoda kierowania ludźmi, która opiera się na określonej strategii. Ludzie postrzegani są wówczas jako cenny kapitał organizacji, gdyż zarówno swoim osobistym jak i zbiorowym wysiłkiem mogą przyczynić się do realizacji założonych przez organizację celów, co może mieć zasadniczy wpływ na umocnienie przewagi nad konkurencją. Pod pojęciem zarządzanie zasobami ludzkimi czy zarządzanie kadrami należy rozumieć taki zbiór działań, w tym także podejmowanych decyzji, związanych z ludźmi, które ukierunkowane są w szczególności na osiąganie celów danej organizacji a także na zaspokajanie potrzeb i rozwoju pracowników.
Zarządzanie zasobami ludzkimi to także działanie organizacji nastawione na przyciągnięcie, rozwój i utrzymanie efektywnie działającej siły roboczej. Przedmiotem zainteresowania zarządzania zasobami ludzkimi są oczywiście ludzie. Ludzie są w tym układzie podmiotami sprawczymi w dążeniu do osiągania celów zarówno indywidualnych jak i organizacyjnych. Są to pracownicy pod względem ilościowym i jakościowym. Do elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi zaliczane są: planowanie zasobów ludzkich, nabór pracowników, ich dobór, wdrożenie, ocenianie efektów pracy, szkolenie i w końcu ich nagradzanie.

Podobne prace

Do góry