Ocena brak

DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Pojęcie to odnosi się wyłącznie do przestrzegania prawnie wyznaczonych reguł ustalania poboru i egzekucji należności stanowiących środki publiczne oraz gospodarowania nimi w skali mikroekonomicznej czyli w jednostkach sektora finansów publicznych oraz poza nimi jeśli podmioty te korzystają ze środków publicznych. Katalog czynów stanowiących naruszenie ma katalog zamknięty.

Odp za zarządzanie finansami publicznymi spoczywa na szefie rządu i ministrze finansów Ponoszą oni zarówno odp polityczną jak i prawną (konstytucyjną) Czynem naruszenia dyscypliny finansów p jest umyślne lub nieumyślne działanie lub zaniechanie odnoszące się do jednej postaci zachowań wymienionych w ustawie o finansach pub Czyn popełniony uważa się popełniony w czasie w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był obowiązany Za miejsce popełnienia czynu uważa się miejsce gdzie sprawca działał lub zaniechał działania do którego obowiązany albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić Rodzaje czynów:

1)zaniechanie ustalenia należności SKP, JST lub innej jednostki sektora finansów publicznych a tak także pobieranie, ustalenie lub dochodzenie jej w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia oraz niezgodnie z przepisami jej umorzenia lub dopuszczenia do przedawnienia.

Podobne prace

Do góry