Ocena brak

DYSCYPLINA BUDŻETOWA

Autor /Zenobiusz Dodano /09.12.2011

Dyscyplina budżetowa i odpowiedzialność za jej naruszenia

To przekroczenie, które podlega różnego rodzaju karom porządkowym w formie upomnienia, nagany i kar pieniężnych.

Karane jest uprzednie zaniechanie ustalenia należności budżetowych niezgodne z przepisami ich umarzanie, przekroczenie wydatków budżetowych przewidzianych w planach nie dokonanie pełnych i terminowych wpłat do budżetu przez podmioty gospodarki budżetowej, wykorzystanie dotacji niezgodne z przeznaczeniem, szczególne znaczenie ma kontrola corocznych sprawozdań z wybranych budżetów, przeprowadzane przez specjalne organy kontrolne, później przez parlament.

Procedura zatwierdzania tych sprawozdań jest podobna do uchwalonej ustawy budżetowej. Przyjęcie sprawozdań z wykonania budżetu oznacza udzielenie rządowi absolutorium (tj. zwolnieniem go od dalszej odpowiedzialności za wykonanie budżetu). Odmówienie udzielenia absolutorium wiąże się z ważnymi konsekwencjami politycznymi – do ustąpienia rządu włącznie.

Podobne prace

Do góry