Ocena brak

Dynamika życia małżeńskiego i rodzinnego

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

Zachowanie się człowieka nie jest statyczne, lecz dynamiczne, tj. podlegające zmianom w czasie. Jest ono uwarunkowane ustawiczną walką różnych potrzeb, tendencji i dążeń psychofizycznych. W zależności od aktualnej przewagi jednych z nich nad resztą zachowanie będzie się zmieniać w tym lub innym kierunku. W warunkach zdrowia psychofizycznego ustawiczna walka różnych potrzeb, ten-dencjra dążeń jest mniej więcej wyrównana; natomiast w warunkach chorobowych może przejawiać się trwała dominacja pewnych potrzeb nad innymi.

W małżeństwie współistnieją dwie osoby, których zachowanie określone jest walką własnych potrzeb, tendencji i dążeń oraz ustawicznym ścieraniem się z takimi składnikami zachowania.się partnera. A zatem trwałe współżycie małżeńskie i rodzinne nie oznacza życia bez starć i konfliktów, lecz umiejętne ich pokonywanie i przystosowywanie się do istniejących sytuacji. Przystosowanie; to uwarunkowane jest stopniem tolerancji, tj. umiejętnością zrozumienia partnera i tolerowania jego zachowania się, wynikającego z jego indywidualnych cech.

Ponieważ żyjemy w pewnym środowisku, jesteśmy uzależnieni od jego wielu różnorodnych czynników i wpływów. My z kolei też wywieramy wpływ na otoczenie. Ponieważ wszystko jest w ruchu i zmienia się (my i środowisko), nie sposób ułożyć sobie życia tak, aby nie było pewnych braków. W warunkach współczesnych braki są zjawiskiem stałym, bowiem zawsze coś się chwieje w naszych planach, coś jest niepewne lub nie tak, jak my chcemy. Musimy się z tym oswoić, bo tym prawidłowościom podlegają wszyscy ludzie.

W miarę upływu Czasu zmieniają się więzy uczuciowe między małżonkami. Przemija okres ęniłości ■ we wzajemnychuczuciach (w przypadku,'pozytywnego współżycia) zaczyna przeważać przyjaźń i zażyłość. Ponadto dołączają się ijczucia nowe: wspólna miłość dó dzieci, troska o ich wychowanie itpwjkrwalę Sączące rodziców. W przypadku negatywnego współżycia mogą narastać uczucia wzajemnego (lub jednostronnego) zniechęcenia, a nawet nienawiści H wrogości. Z biegiem lat zmienia sięSj na ogół rhaleję znaczenie współżycia seksualnego dla małżeństwa, a wzrasta znaczenie doboru. osobowościowego, przyjaźni Hzażyłości.

Należy podkreślić, że w dynamice współżycia małżeńskiego i rodzinnego kryzysy mogą spełniać rolę twórczą i. prowadzić do silniej! szegoipspolenia się więzów małżeńskichjyrodzinnych. W przypadkach zaburzeń współżycia rhałżeńskiegol||rodzinnego pozytywną rolę pioże odegrać psychoterapia obpjga małżonków, a w razie potrzeby — wszystkich cżłonków rodziny,, mająca fiia celu zmianę głębszych iclj postaw oraz jumożliwi#nie przystosowaniaBch do siebie. A zatem psychoterapia zmierza do rekonstrukcji osobowości, i na tej drodze (jedynej celowej) przyczynić się może do poprawy współżycia małżeńskiego^ rodzinnego. Ostatnio coraż szersze uznanie zyskuje sobie metoda psychoterapii grupoweyułatwiającej poznanie źródeł własnych trudności małżeńskich oraz rodzinnych i po* zwalającej na rozszerzenie zakresu stosunków interpersonalnych w ogóle.

 

Podobne prace

Do góry