Ocena brak

Dydaktyka - wyklady dr Zając

Autor /fghi700 Dodano /12.02.2005

Teoria wychowania ? wykłady

Ogólna struktura przedmiotu
Rzeczywistość (to co realnie istnieje): społeczna, kulturowa, techniczna, ekonomiczna, przyrodnicza, globalna
Poznanie: naukowe, potoczne
Nauka: struktura
Teoria naukowa
Teoria wychowania
Geneza i rozwój
Miejsce w strukturze nauk o wychowaniu
Różnorodność koncepcji: metadyskurs, metateoria
Dyscyplina naukowa: kryteria wyodrębniania
Orientacje badawcze
WYCHOWANIE JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNE
Różnorodność ujęć:
-tradycyjne
-alternatywne
-nieprawidłowości i antynomie wychowania
-wychowanie w paradygmacie podmiotowości
- wychowanie w perspektywie: globalizacji, demokracji, wspólnotowości, wielokulturowości
KU CZEMU ZMIERZAMY W WYCHOWANIU?
Cel wychowania ? ideały wychowawcze ? wzory osobowe ? rozwój jako cel
istota
źródła stanowienie / sposoby uzasadniania
taksonomia i operacjonalizacja
ideały ? wzory osobowe ? autorytety - idolatria
JAK ORGANIZOWAĆ WYCHOWANIE?
Proces wychowania ? sytuacje wychowawcze ? interakcje wychowawcze
płaszczyzny analizy procesu wychowania
istota procesu
istota sytuacji wychowawczej
obiektywny i subiektywny wymiar sytuacji
KTO WYCHOWUJE?
Nauczyciel ? wychowawca ? uczeń ? wychowanek ? rodzice ? inne podmioty
typy relacji ? partnerstwo czy pozorna styczność?
zakłócenia w relacjach wychowawczych
strategie przetrwania
popełniane błędy i próby ich eliminacji
współpraca podmiotów ? koncepcja homo cooperativus
powinności i odpowiedzialność wychowawcza
JAKIE STOSOWAĆ SPOSOBY ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH?

Strategia wychowania ? metody wychowania ? techniki wychowania ? style wychowania

-kształtująca -indywidualne werbalne autokratyczny
-poszukująca -grupowe niewerbalne demokratyczny
-otwarta -bezpośrednie liberalny
-pośrednie
-wychowanie bez porażek

JAKIE MOGĄ BYĆ SKUTKI WYCHOWANIA?
istota skutku wychowania
przedmiot pomiaru
stosowane zmiany
czynniki warunkujące skuteczność wychowania

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY ROZWOJU I WYCHOWANIA
przemoc i agresja w wychowaniu
problem uzależnień dzieci i młodzieży
przeobrażenia rodziny i ich skutki wychowawcze
pluralizm doświadczanych światów
relatywizm moralny

T: Rzeczywistość społeczna i proces jej poznawania

1. Co oznaczają terminy rzeczywistość , rzeczywistość społeczna, jakie są koncepcje rzeczywistości społecznej i jak w tym kontekście określić można rzeczywistość wychowawczą?

Zgodnie z zapisem w Słowniku Polskim rzeczywistość, to co rzeczywiście istnieje w sposób obiektywny, prawdziwy; przeciwstawia się fikcji, jest zgodne z faktami, obiektywne, prawdziwe, nie zmyślone, nie sfałszowane, posiada określone właściwości w przestrzeni tu i teraz, określonymi w miejscu i czasie, niezależnie od nas (choć nie do końca), może być przedmiotem sądu, jest poznawalna, odnosimy ją do narodu, państwa, człowieka, przyrody.

Podobne prace

Do góry