Ocena brak

Dydaktyka referat

Autor /drastCheeda Dodano /17.10.2006

Spis treści:
1. Etymologia, geneza i określenie nazwy „dydaktyka” str. 3
2. Przedmiot i zadania dydaktyki str. 4
2.1. Pojęcie dydaktyki str. 4
2.2. Zadania dydaktyki str. 5
3. Proces dydaktyczny jako kierowany proces poznawczy uczniów str. 7
4. Cele kształcenia str. 8
4.1. Klasyfikacja celów kształcenia str. 8
5. Trzy zasady kształcenia str. 11
5.1. Opis wybranych zasad str. 11
6. Charakterystyka metod str. 13
7. Dydaktyczne środki zwalczania niepowodzeń dydaktycznych str. 15
7.1. Krytyka dotychczasowych treści kształcenia str. 15
7.2. Nowoczesne metody kształcenia str. 16
8. Wnioski str. 18
9. Bibliografia str. 19


1. Etymologia, geneza i określenie nazwy „dydaktyka”
Nazwa „dydaktyka” pochodzi z języka greckiego, w którym didaktikos znaczy pouczający, a didaktika – uczę.

Po raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech. Krzysztof Helwig i Joachim Jung, analizując działalność Wolfganga Radkego (językoznawcy i rzecznika nauczania) opracowali „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza”. Autorzy uważali dydaktykę za sztukę nauczania. W podobny sposób rozumiał dydaktykę Jan Amos Komeński, autor dzieła „Wielka dydaktyka”, przedstawiającą uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego. Na początku XIX stulecia Jan Fryderyk Herbart, wybitny pedagog i filozof niemiecki, opracował teoretyczne podstawy dydaktyki, traktował dydaktykę jako teorię nauczania wychowującego. Na przełomie XIX i XX wieku, Amerykanin John Dewey dydaktykę traktował jako teorię uczenia się. Współcześni traktują dydaktykę jako naukę o nauczaniu i uczeniu się.

Dydaktyka ogólna – to nauka o nauczaniu i uczeniu się, czyli o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania-uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.

2. Przedmiot i zadania dydaktyki
Dydaktyka bada przede wszystkim nauczanie i uczenie się (kształcenie) organizowane systematycznie według wcześniej przyjętego planu w szkole-kierowane bezpośrednio (nauczyciel), pośrednio (wskazówki zawarte w programie nauczania, podręcznikach).

Dydaktyka analizuje wszystkie czynniki składające się na proces nauczania i uczenia się, czyli na zbiór powiązanych ze sobą czynności nauczyciela i ucznia podporządkowanych wspólnemu celowi jakim jest wywołanie u dzieci i młodzieży lub dorosłych zamierzonych efektów przywierających postać względnie trwałych zmian. Przedmiotem badań dydaktyki jest nie tylko proces nauczania i uczenia się, ale też czynniki wywołujące go, warunki w jakich się przebywa oraz rezultaty do których prowadzi.

2.1. Pojęcia dydaktyki:
Nauczanie - planowe, systematyczne organizowanie sytuacji dydaktycznych, których istotą jest stymulowanie uczenia się.

Do góry