Ocena brak

Dydaktyka ogólna ćwiczenia TWP WSP

Autor /CYNCRUIPLOPPY Dodano /07.08.2005

Dydaktyka ogólna – ćwiczenia

Zagadnienia:

1.Przedmiot i zadania dydaktyki
analiza podstawowych pojęć:
- uczenie się
- nauczanie
- kształcenie
- wychowanie
- samokształcenie

2. Cele kształcenia
- cele kształcenia w reformującej się szkole Polskiej
- Taksomania celów edukacyjnych
a). procedura operacjonalizacji edukacyjnych celów ogólnych
b). możliwości i ograniczenia operacjonalizacji celów

- Zasady kształcenia
a). pojęcia i geneza zasad kształcenia
b). kryteria podziału i ich charakterystyka
c). praktyczność zastosowania zasad kształcenia

3. Metody i formy kształcenia

- pojęcia i klasyfikacja i charakterystyka metod nauczania
- metody aktywizujące i ich dobór w procesie dydaktycznym
- poprawne i właściwe wykorzystanie metod nauczania
- kryteria podziału form organizacyjnych
- lekcja jako forma realizacji procesu nauczania-uczenia się (budowa lekcji, rodzaje i jej typy, konspekt lekcji jako jedna z form planowania pracy dydaktycznej).

4. Niepowodzenia szkolne

- przyczyny i przejawy
- rodzaje i skutki niepowodzeń szkolnych
- profilaktyka, diagnoza i terapia pedagogiczna

Analiza raportu 1993 r. UNESCO Międzynarodowa Organizacja dla Spraw Oświaty

Pytanie 1.
Zagrożenia dla rozwoju edukacji w świetle raportu.

- utrata więzi społecznych (sąsiedzkich, rodzinnych, koleżeńskich), przyczyną jest brak czasu, egoizm.
- Migracje ludności (przenoszenie się z jednego kraju do drugiego w celach zarobkowych)
- Wykluczenie społeczne (nie spełnianie wymogów w określonej grupie społecznej)
Np.; materialne warunki bytowe, brak wykształcenia, patologie.


Pytanie 2.
Jak mamy nauczać i wychowywać aby współczesny człowiek mógł się odnaleźć w społecznej rzeczywistości.

- zwalczać przesądy rasowe
- zwalczać akty przemocy

FILARY:
1. Uczyć się, aby żyć wspólnie (uczyć się tolerancji, bycia tolerancyjnym).
2. Uczyć się, aby wiedzieć ( aby umieć wiedzę zastosować w praktyce, umieć znaleźć wiedzę która nas interesuje).
3. Uczyć się, aby działać (uczyć kreatywności, samodzielności).
4. Uczyć się, aby być ( uczyć się aby żyć wspólnie, aby wiedzieć, aby działać).

1. Przedmiot i zadania dydaktyki
analiza podstawowych pojęć:
- uczenie się
- nauczanie
- kształcenie
- wychowanie
- samokształcenie


Dydaktyka – zajmuje się badaniem zorganizowanego tzn. systematycznego i zamierzonego procesu nauczania takiego jak w szkole i poza nią.

Zadania dydaktyki:

- zajmuje się analizą wszelkiego uczenia się i nauczania organizowanego w sposób świadomy, systematyczny i planowy a więc zasadami, metodami i formami pracy nauczania, organizowaniem odpowiednich warunków do realizacji procesu nauczania – uczenia się oraz analizę systemów dydaktycznych.


Nauczanie – to systemowe, planowe, bezpośrednie kierowanie procesem uczenia się.

Do góry