Ocena brak

Dydaktyka

Autor /accepleScorge Dodano /04.04.2006

I ETYMOLOGIA TERMINU DYDAKTYKA
- Greckie didaktikós ? ?pouczający? i didasko ? ?uczę?
- Termin zastosowany po raz pierwszy w Niemczech w 1613r. Krzysztof Helwig i Joachim Jung opisali działalność językoznawcy niemieckiego Wolfganga Ratkego w pozycji pt. ?Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza?
- Termin upowszechnił Jan Amos Komeński ? w dziele opublikowanym w 1657r ?Wielka dydaktyka, przedstawiająca uniwersalną sztukę nauczania wszystkich wszystkiego?
- Jan Frederyk Herbert (1776-1841) opracował teoretyczne podstawy dydaktyki. Była to teoria wychowującego, podporządkowana pedagogice

- DYDAKTYKA jest dyscypliną naukową, która odnosi się do takich procesów jak kształcenie i samokształcenie

Dydaktyka to dyscyplina naukowa, która zajmuje się procesem kształcenia i procesem samokształcenia. Elementami składowymi dydaktyki są:
- cele kształcenia - zamierzona zmiana cech uczniów
- treści kształcenia - materiał do przekazania
- metody kształcenia - strategie postępowania, w jaki sposób nauczać
- formy organizacyjne kształcenia - kogo, w jakich warunkach i ile osób będziemy uczyć
- zasady kształcenia - normy postępowania, które czynią proces dydaktyczny skuteczniejszym. Co nauczyciel powinien robić i jak
- procesy kształcenia - plan działania, co po czym, w jakiej kolejności
- analizuje systemy dydaktyczne - jednolita teoria dotycząca wszystkich elementów w procesie kształcenia. (elementy = obszary dydaktyki)

II PRZEDMIOT I FUNKCJE DYDAKTYKI
1. Przedmiotem badań dydaktycznych jest :
- naukowa analiza i formułowanie celów nauczania (cele kształcenia) wraz z ich uszczegółowioną charakterystyką
- dobór treści kształcenia według ustalonych zasad i zgodnie z obranym celem kształcenia
- badanie procesu kształcenia (nauczania) dla odsłonięcia rządzących nim prawidłowości, a więc ustalenia warunków i zależności zachodzących między składnikami formułowanie opartych na pewnych prawidłowościach procesu, zasad metodycznie poprawnej pracy nauczyciela w procesie dydaktycznym, znanych pod nazwą zasady nauczania
- badanie wartości dydaktycznej poszczególnych metod nauczania oraz formułowanie reguł ich doboru i poprawnego wykorzystania w procesie dydaktycznym
- badanie środków dydaktycznych i optymalizacji warunków efektywnego ich stosowania w kształceniu (Dydaktyczne przedmioty materialne, które pośredniczą między poznającym podmiotem, a poznawanym przedmiotem. Za pomocą czego uczymy np. tablice, rysunki, telewizja)
- ustalanie najkorzystniejszych form organizacyjnych nauczania

2. Funkcje dydaktyki:
- funkcja diagnostyczna ? dostarcza wiedzy o stanie nauczania i uczenia się w szkołach i innych placówkach edukacyjnych
- funkcja prognostyczna ? wyłania się z analizy prawidłowości rządzących przebiegiem procesu nauczania ? uczenia się
- funkcja instrumentalno-techniczna ? wynika z badań metod, środków i warunków realizacji celów

Podobne prace

Do góry