Ocena brak

DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ CZASOPISMA

Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012

Periodyki poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu wewn. życia człowieka oraz jej zastosowaniu do pracy nad jego własnym udoskonaleniem i uświęceniem (-> asceza IV); ich szczególny rozwój związany był z oficjalnym uznaniem -* ascetyki (I) za odrębną gałąź teologii przez pap. Benedykta XV; służą publikowaniu wyników badań w zakresie -»• duchowości chrześcijańskiej oraz -*• duchowości religijnej, a także odrębnego działu teologii, zw. -» duchowości religijnej teologią.

I. NAUKOWE — Jednym z najwcześniejszych tego typu cz.d.r. było
„Quartalschrift für katholische Geistlichen als Fortsetzung der theologisch-praktischen Linzermonatschrift" (Sa 1812-21; od 1816 pt. „Neue Quartalschrift für katholische Geistlichen").

W XX w. wydawaniem wielu cz.d.r. zajmowały się ośrodki zak., które propagowały cechy właściwe ich rei. duchowości.

1. Z dominikańskich cz.d.r. szczególne miejsce zajmuje m.in. wydawany od 1919 początkowo w Tuluzie, a nast. w Paryżu mies. „La vie spirituelle, ascétique et mystique" (od 1945 pt. „Vie spirituelle"); dla kierowników życia wewn., przełożonych zak. i prof, seminariów duch. przeznaczone jest „La vie spirituelle. Supplément" (P 1947-); ponadto dla szerszego grona czytelników wydają mies. „La vida sobrenatural" (Sal 1921-), „Santa Caterina. Rassegna di ascetica e mistica" (Fi 1929-; do 1956 pt. „Vita cristiana", a 1956-71 pt. «Rivista di ascetica e mistica"), ..Sapienza" (Na 1948-), ..Doctrine and Life" (Db 1951-), ..Lumière et vie" (Ly 1951-), a także poświęcony za zagadnieniom teologii apost.-mis. kwartalnikParole et mission" (P 1958-); na uwagę zasługują również mies. „Ons geestelijk Erf" (An 1927-) i kwartalnik „Tijdschrift voor geestelijk leven" (An 1945-); problemy teologii życia wewn. w nawiązaniu do -+ tomizmu omawia i rozwiązuje kwartalnik „Cross and Crown" (Ch 1949-).

2. Jezuici wydają m.in. mies. „Stimmen der Zeit" (Fr 1865-), a ponadto kwartalnik „Revue d'ascétique et de mystique" (Ts 1920-; od 1972 pt. „Revue d'histoire de la spiritualité"), na łamach którego publikują wiele nie znanych dotąd tekstów mistyków Kościołów wsch., kwartalnik „Seelsorger und Exerzitien" (Werl 1924-28), nawiązujący swą treścią do -* Ćwiczeń duchownych Ignacego Loyołi i przeznaczony dla duchownych, oraz zał. 1926 i ukazujący się w Innsbrucku i Würzburgu kwartalnik „Zeitschrift für Aszese und Mystik" (od 1947 pt. „Geist und Leben"); artykuły o charakterze ascet. zamieszcza też kwartalnik „Manresa" (Ba 1925-), 2-mies. „Review for Religious" (Bal 1942-), kwartalnik „Lumen vitae" (Bru 1946-) i mies. „Gebetsapostolat und Seelsorge" (Kö 1949-).

3. Karmelici wydają m.in. półrocznik poświęcony zagadnieniom psychologii religii i mistyki pt. „Les études carméli-taines mystiques et missionnaires" (P 1911-) oraz kwartalniki — „Carmel" (Tarascón 1916-60; jako 2-mies. Db 1968-), ..Revista de espiritualidad" (Ma 1941-), zajmujące się w szczególności teologią, historią i psychologią duchowości rei., i „Ephemerides carmeliticae" (Fi 1947-), 2-mies. ..Rivista di vita spirituale" (R 1947-) oraz „Mount Carmel" (We 1953-), a ponadto „Carme-lus" (R 1954-), propagujący obok rei. duchowości mariologię, i „Spiritual Life" (Wa 1955-).

4. Z in. zakonów i zgromadzeń zak. reprezentują — duchowość franciszkańską m.in. kwartalnik „Etudesfranciscaines" (P 1899-1933), mies. „Alma" (Porto 1907-), „Franziskanische Studien" (Werl 1914-), „Franciscaans leven" (Tilburg 1917-), a także „Franciscanum" (Bogota 1959-). Charakter nauk. ma również kwartalnik „Spiritus" (P 1959-), wyd. przez -> du-chaczy, a od 1965 red. wspólnie przez mis. zgromadzenia zak. przy współpracy wybitnych teologów różnych szkół duchowości rei. ; zagadnienia związane z duchowością monastyczną omawiają m.in. wyd. przez cystersów kwartalniki „Col-lectanea Ordinis Cisterciensium Reformátorům" (R 1934-; od 1965 pt. „Collectanea cisterciensia") oraz „Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis" (R 1945-; od 1965 pt. „Analecta cisterciensia"); niem. benedyktyni z opactwa Beuron wydają od 1919 „Benediktinische Monatsschrift zur Pflege religiösen und geistigen Lebens" (od 1960 pt. „Erbe und Auftrag"), włoscy — kwartalnik „Ora et labora" (Mi 1947-), a amerykańscy — kwartalnik „The American Benedictine Review" (Latrobe 1950-); pa-sjoniści wydają 2-mies. „Fonti vive" (R 1955-), a augustia-nie-eremici — półrocznik (do 1965 kwartalnik) ..Revista augustiniána de espiritualidad" (Ma I960-).

5. Ponadto na uwagę zasługują cz.d.r. wydawane przez ośrodki nauk. nie związane ściśle z zakonami, jak „Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte" (Kö 1948-), poświęcony życiu duchowemu wyznawców różnych religii, nawet pozachrześc., „Mystische Theologie" (W 1955-; od 1959 pt. „Jahrbuch für mystische Theologie") oraz „Wort und Leben" (B 1971-), nawiązujące do duchowości rei. innych wspólnot chrzęść; problematykę duchowości rei. omawiają również mies. „Sal terrae" (Comillas Santander 1912-), kwartalnik „Nova et Vetera" (Fri 1926-), zał. i red. przez Ch. -* Journeta, mies. „Ecclesia" (P 1949-72), wyd. przez -*• Daniela-Ropsa, oraz „Sanctifer" (Bg 1950-) i kwartalnik „Teologia y vida" (Santiago 1959-); kształtowaniu życia wewn. kapłanów jest poświęcony kwartalnik „Unitas" (NY 1949-).

Artykuły o charakterze teol.-duszpast., dotyczącym często także wewn. życia kapłanów, zamieszcza 2-mies. „Theologie und Glaube" (Pa 1909-) i kwartalnik „Gregorianum" (R 1920-), natomiast z zakresu bibl. duchowości rei. z szeroką aplikacją do życia chrzęść — kwartalnik „Evangile" (P 1951-); duchowość rei. w sensie całościowym prezentują także mies. „Directorium spirituale" (Rb 1969-) oraz zeszyt tematyczny mies. -* „Con-cilium" (raz w roku).

6. W Polsce duchowość rei. kształtowały m.in. niektóre zeszyty wyd. przez jezuitów mies. -+ „Przegląd Powszechny" (Kr 1884-1953; Lo 1954-), a także o charakterze liturg. z zastosowaniem do życia wewn. -»• „Mysterium Christi" (Kr 1929--39), red. przez ks. M. Kordela i ks. S. Brossa, oraz dominikański mies. -*• „Szkoła Chrystusowa" (Lw 1930-39), karmelitań-ski mies. -+ „Głos Karmelu" (Kr 1927-40/41,1947-52) i red. przez ks. W. -* Korniłowicza kwartalnik -»• „Verbum" (Wwa 1934-39); zagadnieniom tym poświęcone są też niektóre, a od 1957 tematyczne zeszyty ->- „Ateneum Kapłańskiego" (Wł 1909-).

7. W Kościele prawosławnym ros. w końcu XIX i na pocz. XX w. niemal w każdym z czasopism wyd. przez seminarium lub akademię duch. zamieszczano artykuły z zakresu duchowości rei. ; do ważniejszych zalicza się m.in. „Christianskoje cztienije" (Ptb 1821-1915), „Prawosławnyj sobiesiednik" (Kazań 1855-1917), „Duchownaja biesieda" (Ptb 1858-75; Kijów 1909-16), „Prawosławnoje obozrienije" (Mwa 1860-1916), mies. „Trudy Kijewskoj Duchownej Akadiemii" (1860-1916; od 1913 pt. „Trudy Impieratorskoj Kijewskoj Duchownej Akadiemii"), „Duszepoleznyja rozmyslenija" (Mwa 1880-89), „Duszcpoiez-nyj sobiesiednik" (Mwa 1888-1916), „Bogosłowskij wiestnik" (Sergijew-Posad 1892-1914), mies. Moskiewskiej Akademii Duch., oraz „Żurnał Moskowskoj Patriarchu" (Mwa 1931-); ponadto dużo miejsca zagadnieniom prawosł. duchowości rei. poświęca kwartalnik «Contacts" (P 1949-).

II. POPULARNONAUKOWE — Do najwcześniejszych tego typu cz.d.r. należą m.in. tygodniki „Philothea" (Wü 1837-89) i „Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christlichen Leben" (B 1850-61).

1. Wiele cz.d.r. wydają zakony i zgromadzenia zak.; duchowość benedyktyńską popularyzuje kwartalnik o charakterze duszpast.-ascet. „Bibie et vie chrétienne" (Maredsous 1953-); charakter ascet. ma wyd. przez dominikanów kwartalnik „Sacra dottrina" (Bol 1956-) oraz mies. „New Blackfriars" (Lo 1966-); ożywieniu pobożności maryjnej służy mies. „Der Marien-Psalter" (Dolmen k. Münster 1876-1934) i „Revue du rosaire" (Saint-Maximin 1921-); w 2-ty god niku „Vie consacrée" (Bru 1928-), poświęconym duchowości zak., zamieszczają swe artykuły również dominikanie i jezuici; duchowość franciszkańską reprezentuje mies. „Franciscan Herald and Forum" (Ch 1921-), organ III zakonu św. Franciszka z Asyżu, a ponadto mies. „Doctor Seraphicus" (Bagnoregio 1953-), biuletyn informacyjny ośrodka studiów bonawenturiańskich, mies. „Sera-fico vessillo" (Salerno 1955-) i 2-mies. „Sursum corda" (Box Hill 1955-); sprawom życia wewn. w oparciu o kult -*• Serca Jezusa poświęcony jest mies, wydawany przez jezuitów „Le messager du Coeur de Jésus" (Ts 1861-), będący organem -*• Apostolstwa Modlitwy, oraz mies. „Der Sendbote des Herzens--Jesu" (In 1865-); jezuici franc, wydają kwartalnik „Christus" (P 1954-), akcentujący -*• chrystocentryzm duchowości rei., a dla osób świeckich prowadzących głębsze życie wewn. — kwartalnik „The Way" (Lo I960-); pobożność eucharyst. propaguje wyd. przez Apostolstwo Modlitwy mies. „Hostia" (Ts 1917-; 1926-37 jako 2-mies.); redemptoryści wydawali dla kat. rodzin mies. „La Sainte Famille" (P 1875-1929). Ponadto z ośrodkami życia zak. związany jest 2-mies. „Das Gespräch. Eucharistie und Leben" (Rottweil 1893-; tytuł często zmieniany) i „L'eucharistie" (P 1910-14 i 1920-38); dla sióstr zak. zatrudnionych w parafiach przeznaczony był mies. „Educatrices paroissiales" (P 1909-67), a dla pogłębienia życia zak. wydaje się mies. „Consacrazione e servizio" (R 1952-; do 1975 pt. „Rivista delle religiose") i „Vita consacrata" (Mi 1964-); zagadnienia życia wewn. w oparciu o kult św. Józefa popularyzuje 2-mies. „Orátory" (Mo 1928-), natomiast w nawiązaniu do tzw. małej drogi św. Teresy od Dzieciątka Jezus (-<• drogi życia duchowego), ukazujące się 3 razy w roku, „Sicut parvuli" (Lo 1939).

2. Problematykę duchowości kapł. zawierają „Pretre et apotre" (P 1918-25), dla wł. kapłanów mies. „Rivista del clero italiano" (Mi 1920-), a dia niem. „Priester-Jahrheft des Bonifatiusvereins" (Pa 1926-40), „Sanctificatio nostra" (Pa 1930-40) oraz „Diözesanpriester" (Mr 1949-), poświęcone zagadnieniom uświęcenia kapł. i problematyce duszpasterstwa, nadto w pewnej mierze mies. -+ „Duchovný pastier" (Bratislava 1920-) i  „Duchovni pastýř" (Pr 1951-), a także przeznaczony głównie dla duszpasterzy wiejskich mies. „Přetřes aujourd'hui" (P 1940-; do 1966 pt. „Les cahiers du clergé rural"); dla kierowników ruchu młodzieżowego przeznaczony jest „Routes de chrétienté" (Účele 1945-), a dla kapłanów i alumnów również kwartalnik „Miles Immaculatae" (R 1965-).

Charakter popularnonauk. mają również mies. „Heiland" (Pa 1910-41) i 2-mies. „Tabor" (R 1947-), przeznaczone głównie dla osób świeckich, a także mies. «Segnalatore ascetico" (R I960-) i „Oggidomani" (R 1976-); poznaniu i stosowaniu w życiu zasad ewangelii służył mies. „L'evangile dans la vie" (P 1920-65); dla chrzęść, matek wydaje się m.in. „Christian
Mother" (Pi 1972-). Jeny Misiurek

3. W Polsce ten typ cz.d.r. reprezentowany był przez pisma ascet., do których zalicza się wyd. przez franciszkanów -<• „Dzwonek Trzeciego Zakonu" (Kr 1885-1900, Lw 1901-39), -*• „Posłaniec Świętego Antoniego z Padwy" (Lw 1910-39), mies. -+ „Rodzina Seraficka" (Wwa 1908-10), 2-mies. -> „Dyrektor HI Zakonu" (Wwa 1925-39), -*• „Szkoła Seraficka" (Panewniki 1925-39), „Bei Sankt Franziskus" (Panewniki 1933-39) dla niem. tercjarzy, ->• „Wzlot Seraficki" (Kr 1935-397) i -+ „Pochodnia Seraficka" (Grodno 1926; Kr 1927-39,1947-50), franciszkanie konwentualni wydają -* „Rycerza Niepokalanej" (Grodno 1922-26, Niepokalanów 1927-40/44, 1945/46-52; i 1981-; R 1971-) i „Echo Trzeciego Zakonu" (Kr 1883/84--1891/92), dominikanie wydawali mies. ->• „Róża Duchowna" (Lw 1898-1939; Kr, Wwa 1947-50), jezuici mies. -+ „Posłaniec Serca Jezusowego" (Kr 1871-1952 i 1982-) i -* „Sodalis Marianus" (Kr 1901-39, Lo 1947-) oraz 2-mies. ->• „Hostia" (Kr 1925--39), salezjanie mies. -» „Wiadomości Salezjańskie" (Tn 1897--1914), zmienione na -»• „Pokłosie Salezjańskie" (Wwa 1917-39, 1946-49), michaelici mies. -* „Powściągliwość i Praca" (Kr 1898-1939,1946), pallotyni mies. -*• „Królowa Apostołów" (1909-39, 1947-53 i 1982- wyd. w Wadowicach, a nast. w Warszawie i Poznaniu) oraz kwartalnik -+ „Apostoł wśród Świata" (Wwa 1928-39), poświęcony idei apostolatu wśród świeckich, misjonarze Świętej Rodziny mies. -* „Posłaniec Świętej Rodziny" (Górka Klasztorna 1910-39) dla rodzin kat., saletyni mies. -* „Posłaniec Matki Boskiej Saletyńskiej" (Dębowiec k. Jasła 1921-39,1946-50), misjonarze św. Wincentego a Paulo ->• „Rocznik Mariański" (Kr 1925-39), oblaci ->• „Oblat Niepokalanej" (Pz 1926-39), salwatorianie mies. -»• „Drogowskaz" (Trzebinia 1928-39) oraz mies. -*• „Salwator" (Mikołów 1934-39,1947-52) dla budzenia powołań kapł., orioniści mies. -* „Małe Dzieło Boskiej Opatrzności" (Zduńska Wola 1928-39), duchacze „Posłaniec Ducha Świętego" (-*• Bydgoszcz, 1930--39), wizytki 2-mies. -+ „Posłaniec Serca Maryi" (Jasło 1939, 1946-52), mies. -*• „Wiadomości o Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa" (Kr 1921-39,1947-50); dla kapłanów przeznaczony był mies. -* „Unio apostolica" oraz -* „Głos Kapłański" (Wwa 1927-39); ks. S. Bross wydawał mies. -*> „Ruch Katolicki" (Pz 1931-39), a ks. H. Gwóźdź mies. -> „Głos Misji Wewnętrznej" (Ka 1932-39), redemptoryści natomiast kwartalnik „Pełnia Życia" (Tuchów 1939), przeznaczony dla zak. osób. Po II wojnie świat, zasady życia wewn. dla kapłanów popularyzuje wyd. od 1932 przez redemptorystów kwartalnik -> „Homo Dei", a dla osób świeckich wyd. od 1973 przez dominikanów mies. „W Drodze"; problematyce bibl .-liturg. z zastosowaniem do życia wewn. jest poświęcony, wyd. od 1936 przez chrystusowców w Poznaniu, mies. „Msza Święta".

 

M. Pirożyński, Zakony męskie w Polsce, Lb 1937 (passim); B. Przybylski, Współczesne tendencje w teologii życia wewnętrznego, AK 66(1963) 220-233; J. Bochenek, Zarys ascetyki, Wwa 1972, 37-39; B. Przybylski, Życie wewnettine diii. Współczesna mentalność, AK 85(1975) 255-272; Revista de revistas de espiritualidad, RAE 17(1976) 159-180,377-400, 18(1977) 225-252.

Podobne prace

Do góry