Ocena brak

Dualizm administracji publicznej

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

1)Dualizm- łac. Dualis= podwójny.

Administrację publiczną (państwową) można podzielić na dwa piony- a. rządową i a. samorządową.

2) Administracja rządowa- charakter scentralizowany, składa się z dwóch szczebli:

- centralnego => organów naczelnych i centralnych administracji rządowej.

- terenowego => terenowych organów administracji rządowej ogólnej (wojewody i kierownika urzędu rejonowego)

=> terenowych organów administracji rządowej specjalnej.

3) Administracja ta jest scentralizowana, organy niższego stopnia są hierarchicznie podporządkowane organom wyższego stopnia.

4) Zasada hierarchicznego podporządkowania przejawia się w podwój zależności: służbowej i osobowej.

=> Istotą zależności służbowej jest brak prawnych ograniczeń w wydawaniu poleceń służbowych. Organ niższy nie ma prawa samodzielności i niezależności, natomiast organ wyższy może wydawać organowi niższemu w każdej sprawie tzw. „polecenia służbowe”, będące rodzajem aktu administracyjnego, drogą, którego organ nadrzędny (przełożony służbowy) zleca organowi podrzędnemu (pracownikowi) konkretne obowiązki do wykonania.

=> Istotą zależności osobowej jest to, że organ wyższego stopnia ma prawo obsadzania stanowisk w organach bezpośrednio i pośrednio niższych szczebli. Ma także prawo nagradzania, karania, awansowania, przeniesienia na niższe stanowisko, pociągania do odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej, a także zwalniania.

5) Administracja samorządowa (gminna)- składa się z organów gminy: rada, gmina, zarząd gminy oraz organu jednoosobowego – wójt lub burmistrz. Administracja samorządowa jest administracją zdecentralizowaną. Decentralizacja oznacza, iż organ wyższego stopnia nie jest uprawniony do wydawania poleceń organom niższego szczebla. Organ wyższego szczebla nie może przejąć kompetencji niższego szczebla (zdecentralizowanego). Nie może ani załatwić sprawy należącej do jego kompetencji, ani zmienić lub znieść jego decyzji. Podmioty administracji zdecentralizowanej podlegają nadzorowi. Organ nadzorujący ma różnorodne możliwości oddziaływania na postępowanie podmiotów nadzorowanych, ale nie może ich działalności zastępować. Nadzór ten obejmuje możliwość kontroli podmiotów nadzorowanych przede wszystkim ze względu na kryterium legalności, czyli zgodności z prawem działalności podmiotu kontrolowanego.

Podobne prace

Do góry