Ocena brak

DRUŻBACKA ELŻBIETA, z KOWALSKICH

Autor /szkolnik Dodano /16.02.2012

DRUŻBACKA ELŻBIETA, z KOWALSKICH, ur. ok. 1698-99,
zm. 14 III 1765 w Tarnowie, poetka i tłumaczka. Pochodziła
prawdop. z Wielkopolski. Przed 1721 poślubiła Kazimierza
D., skarbnika żydaczowskiego, gospodarując wraz z nim i po
jego wczesnej śmierci w dzierżawionych od Sieniawskich
Cieplicach i Rzemieniu. Przebywała wiele na dworach magnackich:
Sieniawskich, Czartoryskich, Sanguszków i Branickich.
Tam zdobyła znajomość mitologii, języka franc. i pewną
kulturę literacką. Ok . 1756 osiadła w klasztorze bernardynek
w Tarnowie. Autorka wierszy lirycznych a także o charakterze
satyr, i sielankowym, w których tematyka rei. idzie w parze
z wrażliwością na przyrodę i z żartem obycz., chętnie pisała
poematy epickie o treści romansowej, jak np. Fabuła o książęciu
Adolfie, czy Historia chrześcijańska księżny Elefantyny
(1769). Źródłem jej romansów była zapewne gł. literatura
francuska. Znaczną część dorobku D. wydał J.A. Załuski pt.
Zbiór rytmów duchownych, panegirycznyćh, moralnych
i światowych (1752, tu m. in. —»  Opisanie czterech części roku).
Rozproszone w czasopismach XVIII i X I X w. wiersze zebrał A.
Lange w t. 1 Skarbca poezji polskiej (1903). Za bogactwo
i czystość języka oraz płynność wiersza ceniona przez pisarzy
oświecenia, m. in. przez Ł Krasickiego, H. Kołłątaja, budziła
też zainteresowanie jako jedna z pierwszych autorek w literaturze
pol. (jest m. in. bohaterką tyt. powieści S. Pruszakowej
1855).

Poeci baroku 2; Poezja polska XVIII wieku, oprać, i wstęp Z. Libera,
W . 1976.
PSB 5 (W. Borowy); W. BOJARSKI E. zK.D., Spr. Dyrekcji c.k. Gimn.
w Przemyślu, Przemyśl 1895; W. BOROWY D., w: O poezji polskiej
w wieku XVIII, W. 1978 (wyd. 1 1948); tenże Drużbaciana, „Pam. Lit."
1950 z. 3/4: E. MARCZEWSKA-STAŃDOWA Korespondencja
E.D., Arch. Lit. 5 H. KNEIP Die Oberwindung der Kunstform des
Barock in der polnischen Dichtung des 18. Jahrhunderts. Eine Studie zu
E.D.,,Opisanie czterech części roku ", w: Sonderdruckaus ,,Slavistische
Studien" zum VI internazionalen Slavistenkongress in Prag 1968
(zbiór.), Munchen 1968.
Paulina Buchwald-Pelcowa

Podobne prace

Do góry