Ocena brak

Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Roszczenia pracownicze, jeśli tylko są wiarygodne i prawnie uzasadnione, powinny być przez pracodawcę zaspokojone dobrowolnie. Jest to zasad – w praktyce nie znajduje należytego odzwierciedlenia. Dlatego tez ustawodawca stworzył prawne gwarancje ochrony interesów pracownika naruszonych bezprawnym działaniem lub zaniechaniem pracodawcy.

Należy do nich:

- zinstytucjonalizowane postępowanie pojednawcze

- droga postępowania przed niezależnymi sądami pracy

Postępowania pojednawcze

- jego celem jest rozpoznanie zaistniałego sporu na drodze ugodowej (polubownej).

Przez ugody strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie łączącego ich stosunku prawnego, między innymi w celu uchylenia zaistniałego sporu

- organem właściwym jest komisja pojednawcza – rozpoznaje, ale nie rozstrzyga spraw o roszczenia pracownicze; jest jedynie organem pojednawczym, pełni funkcje arbitra godzącego uczestników konfliktu; zbliża rozbieżne stanowiska pracownika i pracodawcy, wypracowuje propozycje warunków ugody możliwych do przyjęcia przez obie strony

- niedopuszczalne jest zawarcie ugody, która byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego

( - w razie pojednania się stron i niewykonani ugody przez pracodawcę podlega ona egzekucji w trybie przepisów KPC

- jeżeli z okoliczności danego przypadku wynika nieprzejednane stanowisko pracodawcy w zakresie niemożności ugodzenia się, przewodniczący komisji pojednawczej może odmówić wszczęcia postępowania pojednawczego

Odmowa wszczęcia postępowanie – w związku z przedawnieniem roszczeń pracownika lub przedawnieniem rozpoznania sprawy przez komisję pojednawczą

- jeśli postępowanie przed komisją pojednawczą nie doprowadzi do ugody, komisja na żądanie pracownika, zgłoszone w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowanie pojednawczego, przekazuje niezwłocznie sprawę sądowi pracy; wtedy wniosek pracownika o polubowne załatwienie sprawy zastępuje pozew (pracownik może jednak wnieść pozew do sądu na zasadach ogólnych) )

- komisja pojednawcza jest uprawniona do rozpatrzenia każdej sprawy należącej do właściwości sądów pracy i w stosunku do każdego pracownika

- komisja pojednawcza może być powołana u każdego pracodawcy; powołują ją wspólnie pracodawca i zakładowa organizacja związkowa, a jeśli u danego pracodawcy nie działa zoz – pracodawca po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników;

Komisja może być także powoływana doraźnie

Droga sądowa

- jest dostępna dla każdego pracownika, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy

- do kognicji sądów pracy należą sprawy:

* o roszczenie ze stosunku pracy lub z nim związane

* o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy

* o roszczenia z innych stosunków pracy, do których na mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy

* o odszkodowania dochodzone od pracodawcy na podstawie przepisów o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

- zasadą jest, że roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne

Roszczenia przedawnionego nie można dochodzić, chyba że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzeka się korzystania z przedawnienia

Roszczenia pracowników związane z ustaniem stosunku pracy podlegają regułom określonym w art. 264 KP – np. odwołanie od wypowiedzenia o pracę wnosi się do sadu pracy w ciągu 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę.

- sprawy o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne. Sprawy należące do sądów powszechnych rozpoznają sądy rejonowe, z wyjątkiem spraw przekazanych ustawami do właściwości sądów okręgowych jako sądów I instancji.

- od wyroku I instancji przysługuje apelacja. od wyroku sądu rejonowego – do sądu okręgowego, od wyroku sądu okręgowego jako I instancji – do sądu apelacyjnego

Natomiast w sprawach ubezpieczeń społecznych sądami właściwymi są sądy okręgowe, więc apelacja przysługuje do sądu apelacyjnego

- w określonych sprawach i określonym podmiotom przysługuje także skarga kasacyjna

- postępowanie przed sądami pracy jest odformalizowane; ma to ułatwić pracownikom dochodzenie ich roszczeń

-termin rozprawy powinien być wyznaczony tak, aby od daty zakończenia czynności wyjaśniających, a jeżeli nie podjęto takich czynności- - od daty wniesienia pozwu lub odwołania, do rozprawy nie upłynęło więcej niż dwa tygodnie, chyba że zachodzą nie dające się usunąć przeszkody

- w sprawach pracowniczych nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalność dowodu ze świadków i z przesłuchania stron

Podobne prace

Do góry