Ocena brak

DOROSZEWSKI WITOLD

Autor /DroidZ Dodano /16.02.2012

DOROSZEWSKI WITOLD, ur. 1 V 1899 w Moskwie, zm. 26 I 1976
w Warszawie, językoznawca. Studia językowe rozpoczęte
1917 na Uniw. Moskiewskim kontynuował 1918-23 na
UW (m. in. pod kier. J. Baudouina de Courtenay i S. Szobera),
a uzupełniał 1927-29 w paryskiej Łcole des Langues Orientales
Vivantes. Habilitowany 1928, prof. UW 1930-72, kierował
od 1929 katedrą języka pol., w czasie okupacji niem. brał
udział w tajnym nauczaniu uniwersyteckim. Czł. P A U (od
1947) i P A N (od 1952), kierował od 1954 warsz. Zakładem
Językoznawstwa P A N ; czł. T N W (od 1930) i zagr. towarzystw
nauk., doctor h.c. UL (1960), Uniw. Humboldta w Berlinie
(1960) i Uniw. Karola w Pradze (1968).
Rozległe zainteresowania naukowe D. skupiały się gł. wokół
języka pol., jego słownictwa, fonetyki, semantyki, dialektów,
obejmowały też teoret. i metodol. problemy współcz.
językoznawstwa (wybór prac z 1925-60 Studia i szkice językoznawcze
1962), sięgały w dziedzinę historii języka (studium
o języku T.T. Jeża 1949). U w a g ę uczonego przyciągały szczególnie
leksykologia i leksykografia: ogłosił Kategońe słowotwórcze
(1946), Z zagadnień leksykografii polskiej (1954),
Elementy leksykologii i semantyki (1970), od 1950 kierował
jako red. naczelny pracami nad fundamentalnym Słownikiem
języka polskiego (t. 1-11 1958-69, Index a tergo 1973), gromadzącym
zasób wyrazowy polszczyzny od k. XVIII w. do czasów
współcz.; był również red. nacz. Słownika poprawnej polszczyzny
PWN (1973). Zasłużony organizator badań nauk.
i popularyzator, wiele sił poświęcił upowszechnianiu wiedzy
o języku i kultury języka jako współzałożyciel T o w . Krzewienia
Kultury i Poprawności Języka oraz T o w . Kultury Języka,
red. „Poradnika Językowego" (1932-39 i od 1948), prelegent
radiowy, autor Rozmów o języku (cz. 1—4 1948-54) i zbioru
0 kulturę słowa. Poradnik językowy (t. 1-2 1962-68, t. 3 wyd.
pośm. 1979), licznych szkiców i rozpraw (Myśli i uwagi o języku polskim
1937, Kryteria poprawności językowej 1950, Wśród
słów, wrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim 1966).

S. SKORUPKA W.D., „Nauka Pol." 1962 nr 4; Prace Filol. 18 (1963),
tu W. Kupiszewski, J. Wojtowicz Bibliografia prac W.D. za lata 1916-
1960; S. SKORUPKA W.D. jako badacz i kierownik naukowy, „Poradnik
Jęz." 1976 nr 3 (pośw. D.).
Stanisław Urbańczyk

Podobne prace

Do góry