Ocena brak

Doręczenia pism procesowych i wezwania

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

Przez doręczanie pism procesowych w postępowaniu podatkowym należy rozumieć przekazywanie wszelkiego rodzaju wezwań, zawiadomień, protokołów, decyzji czy postanowień przez organy podatkowe stronom i innym uczestnikom toczącego się postępowania.

Z uwagi na skutki prawne, istotne znaczenie w postępowaniu podatkowym ma prawidłowe doręczanie pism procesowych stronom. Nieprawidłowe doręczone pismo procesowe nie może powodować dla stron powstania ujemnych skutków.

Ordynacja podatkowa dzieli sposoby doręczeń pism w sprawach podatkowych na dwa rodzaje: zwykłe i szczegółowe. Do zwykłych sposobów zalicza się doręczanie pism procesowych za pokwitowaniem przez pocztę, swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby np. polskie urzędy konsularne.

Szczegółowe sposoby doręczania pism wchodzą w rachubę wówczas kiedy adresat uchyla się od przyjęcia pism lub kiedy nie jest znane jego miejsce zamieszkania czy siedziba.

Wezwanie przez organ podatkowy strony lub innej osoby do osobistego stawienia się w celu złożenia wyjaśnień lub zeznań lub dokonania określonej czynności.

Podobne prace

Do góry